[Aktualizacja] Program „Premia za publikacje IDUB 2020”

20 tysięcy złotych – to pojedyncza kwota dofinansowania dla autora lub autorów artykułów naukowych, które w 2020 roku znajdą się w czasopiśmie znajdującym się w pięciu najwyższych percentylach (99%-95%) swojej kategorii wg klasyfikacji Scopus oraz status przynależności tego czasopisma do grupy najlepszych światowych periodyków naukowych jest potwierdzony najwyższą możliwą punktacją (200 pkt) w klasyfikacji MNiSW. Dofinansowanie jest możliwe dzięki uruchomieniu przez władze PG programu „Premia za publikacje IDUB 2020”.

Program „Premia za publikacje IDUB 2020” stanowi element realizacji zadań programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”  w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej uczelni. Jego celem jest wsparcie przy  publikowaniu wyników badań pracowników i doktorantów PG w najlepszych, światowych czasopismach naukowych.

Zasady składania wniosków

  • Wniosek o przyznanie premii finansowej należy złożyć do prorektora ds. nauki,
  • Wniosek może zostać złożony dopiero po opublikowaniu artykułu w jego końcowej formie w roku 2020, w tym także przed rozpoczęciem programu Premia za publikacj IDUB 2020, ale po 1 stycznia 2020,
  • Wniosek powinien zawierać: imiona i nazwiska autorów, z wyraźnym wyodrębnieniem współautorów z PG, wydruk tzw. fiszki z systemu Moja PG, potwierdzenie pozycji czasopisma w pięciu najwyższych percentylach w swojej kategorii w bazie Scopus oraz ewentualne oświadczenie o udziałach współautorów. Wniosek powinien być podpisany przez wszystkich współautorów artykułu z PG.

Więcej informacji tutaj, regulamin programu dostępny tutaj.