[Aktualizacja] Zaliczenie praktyk zawodowych doktorantów

Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami, dotyczącymi sposobu zaliczenia praktyk zawodowych doktorantów (praktyka bierna / współprowadzenie zajęć ze studentami I/II stopnia) w obecnej sytuacji epidemiologicznej.

Zaliczenie tego modułu programu kształcenia może się odbyć na podstawie:

dopisania się doktoranta do uczestników kursu dla studentów I/II stopnia, który doktorant miał współprowadzić i obserwacji sposobu prowadzenia zajęć przez nauczyciela akademickiego,
* przygotowania przez doktoranta instrukcji zajęć, filmów instruktażowych lub innych materiałów dydaktycznych do zajęć, które doktorant miał współprowadzić.

Tylko w wyjątkowej sytuacji może nastąpić przesunięcie realizacji praktyk na kolejny rok akademicki, na indywidualny wniosek doktoranta, zaakceptowany przez koordynatora grupy dyscyplin. Przeniesienie praktyk oznacza konieczność realizacji praktyk w podwójnym wymiarze w kolejnym roku akademickim (praktyka za dany rok i za zeszły rok).