Aktualizacja "Regulaminu zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej"

Uchwałą Senatu PG z dn. 19.05.2021 r. został zaktualizowany "Regulamin zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej" na Politechnice Gdańskiej.

Tegoroczna aktualizacja dostosowuje zapisy Regulaminu do bieżącego stanu prawnego, jak również wprowadza do niego nowe definicje i precyzuje procesy realizowane na Uczelni. W najnowszej wersji Regulaminu wprowadzono definicje pojęć „wyniki pracy intelektualnej”, „know-how” oraz „inne wyniki” w odniesieniu do rozwiązań, które mogą być chronione na podstawie prawa własności przemysłowej, w szczególności znaków towarowych oraz oznaczeń geograficznych. W odniesieniu do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce doprecyzowana została także definicja „komercjalizacji pośredniej”.
Wprowadzono formalny obowiązek wykorzystania systemu MojaPG do procesu zgłaszania wynalazków oraz doprecyzowano zakres samego zgłoszenia.