Dodatkowa informacja na temat list rankingowych

Informujemy, że listy rankingowe zostały przygotowane w oparciu o limit miejsc dla danych dyscyplin i przedstawiają osoby, które spełniły warunki formalne, tj. złożyły niezbędne dokumenty i podeszły do rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby przyjęte warunkowo, muszą dostarczyć do Biura Szkoły Doktorskiej brakujący dyplom ukończenia studiów II stopnia najpóźniej do momentu immatrykulacji. Ocena 2 z rozmowy kwalifikacyjnej jest równoznaczna z oceną negatywną.