Nabór wniosków w programie stypedialnym Polonium International Doctoral Fellowships

Program Polonium stanowi element realizacji zadań projektu IDUB, który ma na celu zwiększenie efektywności uczelni w pozyskiwaniu najzdolniejszych kandydatów spoza Polski na studia w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej. W ramach programu przyznawane są stypendia uzupełniające szczególnie uzdolnionym doktorantom z zagranicy.

Beneficjenci stypendium
Doktoranci I roku (Polacy i cudzoziemcy), którzy przed podjęciem kształcenia w szkole doktorskiej zamieszkiwali na stałe poza granicami Polski.

Warunki finansowania

  • Stypendium w programie wynosi max. 5 000 PLN brutto  miesięcznie.
  • Stypendium stanowi dodatek do stypendium doktoranckiego.
  • Stypendium jest opodatkowane podatkiem od osób fizycznych, jednak nie podlega oskładkowaniu ZUS.
  • Stypendium przyznawane jest na okres maksymalnie 48 miesięcy.
  • Stypendia wypłacane będą wyłącznie przelewami na konto wskazane przez doktoranta w systemie informatycznym uczelni MojaPG.

Termin naboru
Nabór wniosków w programie będzie prowadzony w terminie od 6 do 16 kwietnia 2021, godz. 23.59 (decyduje data i godzina wpływu maila).

Jak aplikować?
Do wniosku należy dołączyć: list motywacyjny zawierający krótki plan badawczy (max. 1500 wyrazów).
Wniosek powinien zostać zaopiniowany przez opiekuna naukowego lub promotora Wnioskodawcy przed złożeniem.
Wnioski należy składać w wersji elektronicznej (format pdf) do Biura Szkoły Doktorskiej pod adres: doctoral-school@pg.edu.pl w tytule maila prosimy podać nazwę programu: POLONIUM.
 

Więcej informacji (w tym regulamin, wniosek, kryteria oceny) na stronie.