Nabór wniosków w programie stypednialnym Francium Supporting Outstanding Doctoral Candidates

Program FRANCIUM stanowi element realizacji zadań programu IDUB, który ma na celu stymulowanie aktywności badawczej doktorantów Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, a w szczególności ukierunkowanie tej aktywności na współpracę z jednostkami zagranicznymi. W ramach programu przyznawane są stypendia projakościowe wyróżniającym się uczestnikom Szkoły Doktorskiej, w szczególności doktorantom prowadzącym badania we współpracy międzynarodowej.  

Beneficjenci stypendium

  • Doktoranci II roku Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej (Polacy i cudzoziemcy) posiadający przez w dorobku co najmniej jedną publikację autorską/współautorską o wartości min.70 pkt, według wykazu czasopism i materiałów konferencyjnych punktowanych ogłaszanego w komunikacie MEiN obowiązującym na dzień składania wniosku.
  • W konkursie mogą być zgłaszane wyłącznie publikacje wydane w czasopiśmie i/lub wydawnictwie indeksowanym w bazie WoS i/lub Scopus, napisane w języku angielskim lub innym języku kongresowym. Przedmiotem wniosku mogą być osiągnięcia doktoranta uzyskane w trakcie kształcenia w Szkole Doktorskiej w roku akademickim 2019/2020.

Warunki finansowania

  • Stypendium naukowe projakościowe wynosi 2 000 PLN miesięcznie.
  • Stypendium jest zwolnione z podatku od osób fizycznych i nie podlega oskładkowaniu ZUS.
  • Stypendium przyznawane jest na okres 12 miesięcy – na dany rok akademicki, tj. w edycji 2020/2021 do września 2021 r.
  • Stypendia wypłacane są wyłącznie przelewami na konto wskazane przez doktoranta w systemie informatycznym uczelni MojaPG.

Termin naboru
Nabór wniosków w programie będzie prowadzony w terminie od 19 do 30 kwietnia 2021, godz. 23.59.

Jak aplikować?
Do wniosku należy dołączyć potwierdzenia osiągnięć wskazanych we wniosku, w tym wydruki tzw. fiszek z systemu MojaPG (profil Nauka > zakładka Prace N-B) dotyczących publikacji naukowych.
Wniosek powinien zostać zaopiniowany przez promotora Wnioskodawcy przed złożeniem.
Wnioski należy składać w wersji elektronicznej (format pdf) do Biura Szkoły Doktorskiej pod adres doctoral-school@pg.edu.pl w tytule maila prosimy podać nazwę programu: FRANCIUM.

Prosimy o przesyłanie tylko wymaganych dokumentów.

Więcej informacji (regulamin, wniosek, kryteria oceny) tutaj.