Praktyka zawodowa

Uprzejmie przypominamy, że doktoranci w ramach programu kształcenia w szkole doktorskiej są zobowiązani do współprowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami I-II stopnia w zespole z innymi nauczycielami (bierna praktyka zawodowa), a następnie samodzielnego prowadzenia zajęć (czynna praktyka zawodowa):

* wymiar biernej praktyki zawodowej (obowiązkowej dla I-II roku) wynosi max. 30 godz. rocznie.
* wymiar czynnej praktyki zawodowej (obowiązkowej dla III-IV roku) wynosi max. 60 godz. rocznie. Doktoranci po ocenie śródokresowej, zatrudnieni w charakterze nauczyciela akademickiego na Politechnice Gdańskiej i prowadzący zajęcia dydaktyczne na uczelni, są zwolnieni z praktyki czynnej.

Dokładny wymiar praktyk dla zajęć dla danej dyscypliny - zgodnie z regulaminem szkoły - określa dziekan wydziału prowadzącego daną dyscyplinę, jednak nie może on przekraczać ww. limitu wynikającego z programu kształcenia.

W przypadku podmiotów współprowadzących szkołę (IMP PAN i IBW PAN) doktoranci mogą nie prowadzić zajęć dydaktycznych – decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik instytutu.

Więcej informacji tutaj.