Regulamin Szkoły Doktorskiej - r. a. 2021/2022

Chcielibyśmy poinformować, że w zakładkach Dla doktorantów --> Akty prawne oraz --> Regulamin Szkoły, został opublikowany Regulamin Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, przyjęty w dniu 21 kwietnia 2021 r. uchwałą Senatu nr 108/2021/XXV, obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022.

Zostało wprowadzonych kilka zmian w stosunku do regulaminu obowiązującego w r. a. 2020/2021:
 • Aktualizacja aktów prawnych (w tym uwzględnienie zmian wprowadzanych aktualizacją KPA);
 • Uszczegółowienie zapisu odnoszącego się do kompetencji Kierownictwa Szkoły Doktorskiej w zakresie załatwiania spraw administracyjnych i  uszczegółowienie punktu mówiącego o odmowie przyjęcia do szkoły;
 • Modyfikacja warunków stawianych kandydatom na promotora pomocniczego;
 • Uszczegółowienie punktu dot. wnioskowania o drugiego promotora oraz o promotora pomocniczego;
 • Korekta punktu dotyczącego liczby doktorantów pod opieką promotora;
 • Doprecyzowanie punktów dotyczących zawartości  Indywidualnego Planu Badawczego i terminu złożenia IPB;
 • Aktualizacja paragrafu mówiącego o Komisji ds. oceny śródokresowej;
 • Modyfikacja paragrafu dotyczącego sposobu przeprowadzania oceny śródokresowej;
 • Dodanie punktu o możliwości skreślenia z listy doktorantów w przypadku niezłożenia IPB w terminie określonym w Regulaminie oraz uporczywego nieprzestrzegania terminów realizacji obowiązków związanych z procesem kształcenia doktorantów;
 • Wprowadzenie zapisu o możliwości ustanowienia Rzecznika Praw Doktoranta;
 • Dodanie zapisu w rozdziale 11 Przepisy końcowe.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią.