Dofinansowanie dla doktorantów dotyczące wyjazdów na konferencje - projekt POWER 3.5

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków o stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania na okres realizacji zadań za granicą, organizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Politechniki Gdańskiej POWR.03.05.00-00-Z044/17.

Uwaga: zgodnie z nowym Regulaminem możliwe jest uczestnictwo doktoranta w więcej niż jednej konferencji naukowej- w związku z tym doktoranci, którzy w przeszłości skorzystali już z tego dofinansowania mogą ubiegać się o nie ponownie.

Informujemy, ze nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania funduszy.

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie w pokoju 520 Gmachu B (budynek nr 10) wypełnionego wniosku wraz z rekomendacją promotora/opiekuna naukowego oraz wersji cyfrowej na adres: sylwia.sarniak@pg.edu.pl wraz z niezbędnymi dokumentami. Wszystkie szczegóły można znaleźć w Regulaminie.

  • Załącznik nr 1 Wniosek
  • Załącznik nr 2 Rekomendacja
  • Regulamin

Dokumenty do pobrania: tutaj.

W przypadku, gdy jest to pierwsze uczestnictwo doktoranta w projekcie warunkiem koniecznym jest również wypełnienie dokumentów projektowych i dostarczenie ich do pokoju 520 Gmachu B (budynek nr 10).

  • Formularz danych uczestnika projektu,
  • Oświadczenie kwalifikowalności uczestnika projektu,
  • Deklaracja uczestnika projektu- deklaracja o przystąpieniu do projektu w ramach programu kształcenia na III stopniu,
  • Deklaracja uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych do celów realizacji projektu.

Kontakt: Biuro Projektu - mgr Sylwia Sarniak, 
e-mail: sylwia.sarniak@pg.edu.pl

Bliższe informacje o projekcie, warunki uczestnictwa, kalendarium szkoleń, dokumenty aplikacyjne do pobrania znajdują się >>> na stronie dedykowanej projektowi.

********

Projekt realizowany jest z działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).