Nowe wykazy wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i konferencji

Dn. 3.12.2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 28.11.2019 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz.U. poz. 2341), które pozwoliło Komisji Ewaluacji Nauki na sporządzenie projektu nowego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w uproszczonym trybie.
 
Więcej informacji na stronie MNiSW.
 
Regulaminie Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej (§13) znajduje się informacja dot. maksymalnej liczby doktorantów, nad którymi promotor może jednocześnie sprawować opiekę. Zależy to od jego aktywności publikacyjnej w ostatnich dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rekrutację, mierzonej liczbą publikacji w czasopismach naukowych ujętych w Wykazie Czasopism.