Semestralne / roczne sprawozdanie doktoranta

Informujemy, że na stronie został zamieszczony wzór sprawozdania z przebiegu pracy naukowej / kształcenia w szkole doktorskiej (semestralny w przypadku doktorantów pierwszego roku, zaś roczny w przypadku doktorantów wyższych lat kształcenia).

Wzór sprawozdania jest dostępny w zakładce >>> do pobrania.

 W sprawozdaniu doktorant rozlicza się z:

  • stopnia zaawansowania rozprawy doktorskiej,
  • realizacji indywidualnego planu badawczego,
  • opublikowanego dorobku naukowego,
  • udziału w wyjazdach naukowych,
  • zrealizowanych projektów naukowych,
  • zrealizowanych praktyk zawodowych (biernych / czynnych),
  • innych aktywności naukowych.