Staże dla doktorantów - projekt POWER 3.5

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie 19 000 PLN na 3-miesięczne zagraniczne staże naukowo-badawcze lub przemysłowe, organizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Politechniki Gdańskiej POWR.03.05.00-00-Z044/17.

Informujemy, że nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania funduszy.

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie w pokoju 520 Gmachu B (budynek nr 10) wypełnionego wniosku stażowego (oraz w wersji cyfrowej na adres: sylwia.sarniak@pg.edu.pl) wraz z niezbędnymi dokumentami, a po odbyciu stażu również raportu merytorycznego. Wszystkie szczegóły można znaleźć w Regulaminie.

  • Załącznik nr 1 Wniosek
  • Załącznik nr 2 Raport stażowy
  • Regulamin

Dokumenty do pobrania: tutaj.

W przypadku, gdy jest to pierwsze uczestnictwo doktoranta w projekcie warunkiem koniecznym jest również wypełnienie dokumentów projektowych i dostarczenie ich do pokoju 520 Gmachu B (budynek nr 10).

  • Formularz danych uczestnika projektu,
  • Oświadczenie kwalifikowalności uczestnika projektu,
  • Deklaracja uczestnika projektu- deklaracja o przystąpieniu do projektu w ramach programu kształcenia na III stopniu,
  • Deklaracja uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych do celów realizacji projektu.

Kontakt: Biuro Projektu - mgr Sylwia Sarniak, 

e-mail: sylwia.sarniak@pg.edu.pl

Bliższe informacje o projekcie, warunki uczestnictwa, kalendarium szkolń, dokumenty aplikacyjne do pobrania znajdują się >>> na stronie dedykowanej projektowi.

********

Projekt realizowany jest z działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).