Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Od 5 do 31 grudnia 2019 r. trwa nabór wniosków na stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Zgodnie z definicją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

  • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora, albo
  • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN.

Do okresu wspomnianych wyżej 7 lat nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.

Wniosek przygotowuje się w systemie ZSUN/OSF, a następnie przesyła się na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pomocą systemu ePUAP. Osobą uprawnioną do składania wniosku o stypendium jest rektor Uczelni (lub upoważniony prorektor). Za podpisanie elektroniczne wniosku oraz wysyłkę przez ePUAP będzie odpowiedzialny Dział Spraw Naukowych.

Wnioski otwarte w systemie ZSUN/OSF należy najpierw udostępnić do wglądu Działowi Spraw Naukowych (redaktor pomocniczy -> zarejestrowany użytkownik OSF -> login: dobn123).
Osobą do kontaktu jest Pani mgr Małgorzata Makowiecka
Gmach B, pokój 602
w godzinach 13:00 - 15:30
(58) 348 66 49
malmakow@pg.edu.pl

Podstawa prawna:

 Ogłoszenie na stronie MNiSW