Stypendia zadaniowe dla doktorantów w ramach projektu POWER 3.5 - nabór 2020

W ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej" zachęcamy doktorantów do aplikowania o stypendia zadaniowe. Wnioski przyjmowane będą od 10 do  28 lutego 2020 r. w sekretariatach studiów doktoranckich.*

*Aby zlożyć wniosek, do odpowiedniego sekretariatu studiów doktoranckich, należy sprawdzić wydział promotora.  Dane kontaktowe wszystkich sekretariatów studiów doktoranckich znajdują się na stronie Działu Spraw Naukowych.

Harmonogram:

  • 10-28 lutego 2020- składanie wniosków 
  • 12 marca 2020- ostateczne listy 
  • 16 marca 2020- ogłoszenie wyników
  • 24 marca 2020- termin składania odwołań
  • 25-30 marca 2020- spotkanie Centralnej Rady
  • 31 marca 2019- ostateczna lista stypendialna

Dokumenty dotyczące aplikowania o stypendia i  przystąpienia do projektu dostępne są na stronie projektu: >>> na stronie projektu.

Zgodnie z informacją uzyskaną w Biurze Projektu do konkursu oprócz doktorantów stacjonarnych studiów doktoranckich mogą przystąpić także doktoranci szkoły doktorskiej (za wyjątkiem doktorantów IMP PAN oraz doktorantów wdrożeniowych).

Wszystkie aplikacje będą rozpatrywane bezpośrednio na wydziałach (pod uwagę bierze się wydział promotora doktoranta) w ramach puli przypadającej na dany wydział.

Wszelkie zapisy w regulaminie / wniosku odnoszące się do otwarcia przewodu należy odnosić do obecnej procedury wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora (nie dotyczy żadnego doktoranta szkoły doktorskiej), a zapisy dotyczące opiekuna naukowego - do promotora.

********

Informacji szczegółowych udziela: mgr Sylwia Sarniak
Biuro Projektu
Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej
POWR.03.05.00-00-Z044/17
tel.: 58 347-11-48, email: sylwia.sarniak@pg.edu.pl,
Gmach B (budynek nr 10), pok. 520

********

Projekt realizowany jest z działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

********

Informujemy, że z aktualną bazą projektów skierowanych do doktorantów można się zapoznać na naszej stronie w zakładce >>> Dla doktorantów >>> Projekty dla doktorantów.