Ważna informacja

Informujemy, że 20 lutego upłynął termin złożenia sprawozdania semestralnego oraz podpisanej przez doktoranta i promotora deklaracji na temat sposobu prowadzonej ewidencji czasu pracy badawczej doktoranta.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z regulaminem Szkoły Doktorskiej (Załącznik do Uchwały Senatu PG nr 345/2019/XXIV z 10 lipca 2019 r.) §25 pkt. 2 Doktoranta można skreślić z listy doktorantów w przypadku:
3) nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu,
4) uporczywego i nieuzasadnionego uchybiania terminom wskazanym w dokumentach wewnętrznych Szkoły Doktorskiej odnoszącym się do doktorantów lub wyznaczonym przez Dyrektora, jego Zastępców lub Koordynatorów.