Ubezpieczenie zdrowotne doktorantów - szczegółowa informacja:

 

Doktoranci niebędących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy studiują w Polsce i posiadają ważną Kartę Polaka lub zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie, zawierając stosowną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. W takiej sytuacji składkę na ubezpieczenie zdrowotne odprowadza Politechnika Gdańska

 

 Aby ubezpieczyć się zdrowotnie, należy:

1. Udać się do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w Gdańskuul. Podwale Staromiejskie 69, w celu podpisania umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

 Potrzebne dokumenty do umowy w NFZ:
  • zaświadczenie z biura Szkoły Doktorskiej o statusie doktoranta,
  • Karta Polaka lub dokument potwierdzający pochodzenie polskie w rozumieniu przepisów o repatriacji,
  • paszport,
  • dokument potwierdzający zameldowanie na terenie Województwa Pomorskiego
  • PESEL

 

2. Z Kartą Polaka / dokumentem potwierdzającym pochodzenie polskie w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz umową z NFZ lub dokumentem, który wyda NFZ należy zgłosić się do biura Szkoły Doktorskiej w celu dokonania dalszych formalności zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeżeli zgłoszenie w biurze Szkoły Doktorskiej dokonano na podstawie dokumentu z NFZ należy dostarczyć umowę z NFZ niezwłocznie po jej otrzymaniu. 

3. Po dokonaniu wyżej wymienionych formalności Politechnika Gdańska będzie opłacała comiesięczne składki za ubezpieczenie zdrowotne.

4. W celu korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej należy wypełnić DEKLARACJĘ w dowolnej PRZYCHODNI, która ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.