Ubezpieczenie zdrowotne dla doktorantów - szczegółowa informacja

 

1. Doktorant podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej:

  • do ukończenia 26 lat - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych,
  • w sytuacji, gdy posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi (bez względu na wiek) – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych,
  • w sytuacji, gdy małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia spoczywa na małżonku.

2. Politechnika Gdańska zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłaca składkę za doktoranta, który:

  • ukończył 26 rok życia i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
  • nie ukończył 26 roku życia i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, w szczególności gdy nie posiada rodziców, opiekunów prawnych lub małżonka albo osoby te nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego oraz gdy doktorant nie pobiera renty rodzinnej.

3. Doktoranci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez Politechnikę Gdańską mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich członków rodziny, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

4. Podstawą zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego doktoranta przez Politechnikę Gdańską jest złożenie biurze Szkoły Doktorskiej oświadczenia o niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu oraz wypełnienie i podpisanie dokumentów zgłoszenia do ZUS.

5. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego doktoranta wygasa z dniem ukończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej lub skreślenia z listy doktorantów.

6. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla doktorantów wygasa po upływie 4 miesięcy od ukończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej lub skreślenia z listy doktorantów.

7. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla członków rodziny doktoranta ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

8. Doktorant zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Politechnikę Gdańską jest zobowiązany niezwłocznie poinformować biuro Szkoły Doktorskiej o powstaniu innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. umowa o pracę, umowa zlecenie) oraz o zmianie danych swoich lub zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny.