Możliwości i skutki zatrudnienia doktorantów | Politechnika Gdańska

Treść strony

Możliwości i skutki zatrudnienia doktorantów

Zgodnie z art. 209. ust. 10 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, który znalazł też odzwierciedlenie w §34 Regulaminu, doktorant szkoły doktorskiej nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. Zakaz ten obejmuje umowę o pracę, umowę zlecenia, umowę o dzieło, a także świadczenie usług z tego tytułu w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

Na podstawie nowelizacji ustawy, zgodnie z jej art. art. 203 ust. 1 pkt 5, naruszenie tego zakazu jest przesłanką do skreślenia doktoranta z listy doktorantów.

Powyższy zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta:

  1. w celu realizacji projektu badawczego,
  2. po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, 
  3. któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie (dot. osób ze stopniem doktora). 

Ustawa nie zakazuje też podejmowania zatrudnienia przez doktorantów w innym charakterze.

W przypadku zatrudnienia doktoranta na stanowisku nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego po ocenie śródokresowej w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium doktoranckiego wynosi 40% wysokości normalnie przysługującego stypendium.

Dodatkowo do ustawy prawo o szkolnictwie wyższym wprowadzony został nowy zapis uzależniający wypłatę stypendium od wysokości pobieranego wynagrodzenia w projektach.

Zgodnie z art. 209 ust. 1a ustawy, stypendium doktoranckiego nie otrzymuje doktorant pobierający wynagrodzenie w wysokości co najmniej 150% wysokości stypendium doktoranckiego z tytułu zatrudnienia w związku z realizacją projektu badawczego, przez podmiot prowadzący szkołę doktorską, w której kształci się doktorant, w okresie tego zatrudnienia. Przepisu art. 209 ust. 1a nie stosuje się do doktorantów, którzy zostali zatrudnieni w związku z realizacją projektu badawczego przed dniem 21 września 2021 r.

Oznacza to, że doktorant, który jest zatrudniony (etat, umowa cywilnoprawna lub działalność gospodarcza) w projekcie badawczym i który z tego tytułu osiąga wynagrodzenie (pod uwagę bierze się wynagrodzenie przysługujące z wszystkich takich projektów badawczych) wynoszące co najmniej 150% normalnej kwoty stypendium doktoranckiego (tj. kwota bazowa plus zwiększenie z tytułu roku kształcenia, ale bez ewentualnego zwiększenia z tytułu niepełnosprawności), nie ma prawa do stypendium. Oczywiście w grę wchodzą tyko umowy zawarte od dnia 21 września 2021 r., a weryfikacja wynagrodzenia następować będzie co miesiąc.

Kwota (łącznego) wynagrodzenia w projektach, która spowoduje zaprzestanie wypłaty stypendium doktoranckiego (I, II, III, IV  rok od 21.09.2021), będzie różna w zależności od etapu i roku kształcenia.

Tabela 1 Zatrudnienie Stypendia (pdf, 125.57kB)

Doktoranci zatrudnieni po ocenie śródokresowej (III i IV rok) na stanowisku pracownika naukowego lub nauczyciela akademickiego (w projekcie lub poza nim), w wymiarze przekraczającym połowę pełnego czasu pracy (1/2 etatu) mogą otrzymać stypendium doktoranckie w kwocie max. 40% jego normalnej wysokości, o ile nie są zatrudnieni w projekcie/projektach z wynagrodzeniem wynoszącym 150% wysokości stypendium j.w. lub więcej. Wysokość stypendium wynosi w takim przypadku:

Tabela 2 Zatrudnienie Stypendia (pdf, 127.08kB)