Etap II: ocena merytoryczna dokumentów

 

W drugim etapie kandydaci oceniani są w skali punktowej pod względem dwóch kryteriów jakościowych - średniej ocen ze studiów wyższych i posiadanego dorobku naukowego.  

 

Oceny uzyskane w toku studiów wyższych – ocena w skali 2-5 zgodna ze skalą ocen stosowaną na uczelni, waga kryterium oceny 40% 

Przy ocenie tego kryterium brana jest pod uwagę: 

  • średnia ważona ocen z przebiegu studiów pierwszego (40%) i drugiego (60%) stopnia, lub 
  • średnia ocen z przebiegu jednolitych studiów magisterskich (100%), lub
  • średnia ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia (100%) – w przypadku osób, o których mowa w §3 ust. 2 zasad rekrutacji,  
Przy wyliczaniu średniej ocen z przebiegu studiów wyższych w przypadku kandydatów, którzy uzyskali dyplom za granicą, bierze się pod uwagę skalę ocen stosowaną na Politechnice Gdańskiej i porównuje się do niej skalę ocen stosowaną na uczelni, która dyplom zagraniczny wydała. 

 

Dotychczasowe osiągnięcia naukowe, odpowiednie dla poszczególnych dyscyplin – ocena w skali 2-5, waga kryterium oceny 20%.

Punktów za osiągnięcia nie sumuje się, kandydat uzyskuje jedną (najwyższą) ocenę za wszystkie osiągnięcia zgodnie z wykazem

Po ocenie merytorycznej dokumentów, kandydaci przechodzą do Etapu III.