Etap III: rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem

 

Kandydaci, którzy przeszli do etapu trzeciego biorą udział w rozmowie kwalifikacyjnej prowadzonej w języku angielskim. W trakcie rozmowy członkowie komisji, za wyjątkiem przedstawiciela doktorantów, oceniają w skali od 2 do 5 wiedzę kandydata w tematyce deklarowanej pracy doktorskiej.  

Kandydat z zagranicy może odbyć rozmowę kwalifikacyjną osobiście lub z wykorzystaniem technik teleaudiowizualnych. 

Wynik rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem stanowi średnia ocen członków komisji, uprawnionych do oceny. Wynik rozmowy uważa się za pozytywny, jeśli ocena średnia z ocen nie jest niższa niż 3. Na zakończenie trzeciego etapu tworzona jest końcowa lista rankingowa uwzględniająca jedynie kandydatów, którzy uzyskali ocenę pozytywną rozmowy.  Wynik rekrutacji określa średnia ważona wyniku oceny kryteriów jakościowych – średniej ocen o wadze 50%, dotychczasowych osiągnięć naukowych w wadze 10% oraz pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej o wadze 40%. 

Liczba przyznanych na tym etapie punktów (P3) wynosiP3 = 0,5 x ocena_za_studia + 0,1 ocena_za_osiągniecia + 0,4 ocena_rozmowy_kwalifikacyjnej.