Etap III: rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem

 

Kandydaci, którzy przeszli do etapu trzeciego biorą udział w rozmowie kwalifikacyjnej prowadzonej w języku angielskim. W trakcie rozmowy członkowie komisji, za wyjątkiem przedstawiciela doktorantów, oceniają w skali od 2 do 5 wiedzę kandydata w tematyce deklarowanej pracy doktorskiej, przy zastosowaniu wagi kryterium 40%.

Kandydat z zagranicy może odbyć rozmowę kwalifikacyjną osobiście lub z wykorzystaniem technik teleaudiowizualnych. 

Wynik rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem stanowi średnia ocen członków komisji, uprawnionych do oceny. Wynik rozmowy uważa się za pozytywny, jeśli ocena średnia z ocen nie jest niższa niż 3.

Na zakończenie trzeciego etapu tworzona jest lista rankingowa, uwzględniająca wszystkich kandydatów, którzy wzięli udział w rekrutacji. Wynik rekrutacji określa średnia ważona wyniku oceny kryteriów jakościowych – średniej ocen o wadze 40%, dotychczasowych osiągnięć naukowych w wadze 20% oraz pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej o wadze 40%. 

Liczba przyznanych na tym etapie punktów (P3) wynosiP3 = 0,4 x ocena_za_studia + 0,2 ocena_za_osiągniecia + 0,4 ocena_rozmowy_kwalifikacyjnej.