FAQ

 

1. Jakie jest miesięczne wynagrodzenie dla doktoranta, przyjętego w ramach rekrutacji standardowej?

Wysokość stypendium doktoranckiego zależy od statusu doktoranta i źródła jego finansowania. Więcej informacji w zakładce > Dla doktorantów > stypendia dla doktorantów.

2. Czy miesięczne wynagrodzenie jest wolne od podatku?

Stypendium doktoranckie wypłacane doktorantowi w ramach subwencji jest wolne od podatku, jednak podlega oskładkowaniu ZUS. Więcej informacji w zakładce > Dla doktorantów > Stypendia doktoranckie

3. Ile godzin dydaktyki musi doktorant przepracować w każdym roku?

Wymiar obowiązkowej praktyki zawodowej doktoranta zależy od roku kształcenia w szkole doktorskiej i dziekana wydziału prowadzącego dyscyplinę. Więcej informacji w zakładce > Dla doktorantów > Praktyka zawodowa.

4. Ile godzin kursów musi doktorant odbyć w każdym roku?

Kształcenie w szkole jest interdyscyplinarne i odbywa się w oparciu o moduły określone w ramowym programie kształcenia. Liczba godzin kursów obowiązkowych i fakultatywnych zależy od dyscypliny kształcenia. Więcej informacji w zakładce > Dla doktorantów > Program kształcenia i jej podzakładkach odnoszących się do poszczególnych dyscyplin. Programy kształcenia dla poszczególnych dyscyplin są zatwierdzane przez Radę Szkoły - będą się pojawiać na naszej stronie sukcesywnie. Prosimy o cierpliwość.

5. Ile lat trwa doktorat na PG?

Kształcenie w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej trwa 4 lata i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. 

W uzasadnionych przypadkach, wskazanych w regulaminie szkoły, termin złożenia rozprawy doktorskiej i wynikający z niego okres kształcenia w Szkole Doktorskiej może zostać wydłużony na wniosek doktoranta, jednak nie dłużej niż łącznie o 2 lata. Dotyczy to w tym w szczególności:
1) konieczność prowadzenia przez doktoranta dodatkowych badań naukowych,
2) opóźnienie wynikające z awarii urządzeń badawczych,
3) czasowy brak materiałów do prac eksperymentalnych,

4) długotrwałe procedury zamówień,
5) staż naukowy,
6) praca nad przygotowaniem znaczącej publikacji,
7) redakcja rozprawy doktorskiej,
8) czasowa niezdolność do pracy, udokumentowana zwolnieniem lub zaświadczeniem lekarskim.Kształcenie, na wniosek doktoranta, może też zostać zawieszane na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego.

Zasady przedłużania i zawieszania kształcenia reguluje regulamin szkoły.

6. W jaki sposób przydzielany jest opiekun-profesor doktorantowi?

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej przed rejestracją w systemie elektronicznym podczas naboru do szkoły zobowiązany jest dokonać wyboru potencjalnego promotora, spośród osób znajdujących się na listach promotorów opublikowanych dla danych dyscyplin, skontaktować się z nim i uzyskać zgodę na podjęcie się przez niego opieki promotorskiej. Więcej informacji na ten temat w zakłace > Dla kandydatów > Listy potencjalnych promotorów.

Po przyjęciu do szkoły dyrektor szkoły w terminie 3 miesięcy od rozpoczęcia kształcenia wyznacza doktorantowi promotora, sprawdzając, czy kandydat na promotora zgłoszony przez doktoranta na etapie rekrutacji, który wyraził zgodę na podjęcie się opieki promotorskiej, spełnia wymogi jakościowe szkoły dotyczące dorobku publikacyjnego i wynikającego z niego limitu doktorantów, nad którymi może sprawować opiekę:

  • 10 doktorantów – przy co najmniej 5 publikacjach
  • 5 doktorantów – przy co najmniej 3 publikacjach
  • doktorantów – przy 2 publikacjach
  • 1 doktorant – przy 1 publikacji

Maksymalna liczba doktorantów, nad którymi promotor może jednocześnie sprawować opiekę w Szkole Doktorskiej zależy od jego aktywności publikacyjnej w ostatnich dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rekrutację, mierzonej liczbą publikacji, o wartości co najmniej  70 punktów, stanowiących osiągnięcie, o którym mowa w art. 265 ust. 9 pkt 2 Ustawy, przy czym do ustalenia wartości osiągniecia stosuje się punktację podaną w aktualnym Wykazie Monografii, Czasopism i Konferencji Zagranicznych.

7. Jakie kryteria musi spełniać doktorant aby wygrać nabór w ramach rekrutacji standardowej?

Doktoranci starający się o przyjęcie do szkoły doktorskiej w ramach rekrutacji standardowej przechodzą przez 3 etapy oceny: ocena formalna dokumentów, ocena merytoryczna dokumentów, rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim. Więcej informacji na ten temat w zakładce > Dla kandydatów >Etapy i kryteria oceny kandydatów.

8. Czy są jeszcze jakieś inne ważne aspekty i informacje, które powinienem przekazać potencjalnemu doktorantowi / z którymi kandydat powinien się zapoznać?

Wszystkie informacje dla kandydatów do naszej szkoły doktorskiej publikowane są na stronie domowej szkoły, w szczególności w zakładce > Dla kandydatów i jej podstronach. Przyszły doktorant opórcz dokumentów poświadczających jego wykształcenie powinien (z nielicznymi wyjątkami) legitymować się certyfikatem języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (z wykazu certyfikatów dołączonego do uchwały rekrutacyjnej), ponieważ kształcenie w szkole prowadzone jest w języku angielskim.

Każdy przyszły doktorant i jego promotor powinien zapoznać się z regulaminem szkoły i programem kształcenia, a także zasadami rekrutacji. Dokumenty te dostępne są w zakładce > Akty prawne. Zachęcamy też do śledzenia nowych wpisów zamieszczanych w > Aktualnościach.

Nasza strona dostępna jest zarówno w polskiej jak i angielskiej wersji językowej.

9. W jaki sposób kandydaci zagraniczni mogą podejść do testu z języka angielskiego (obecnie, w związku z sytuacją epidemiologiczną) - czy jest przewidziana ścieżka on-line?

Kandydat powinien sprawdzić, czy ośrodki egzaminacyjne w jego kraju dla danego uznawanego przez Szkołę Doktorską egzaminu (załącznik nr 4 do uchwały rekrutacyjnej) są otwarte i prowadzą egzaminy, bo nie wszystkie są zamknięte. Kandydat, który przystąpi do rekrutacji, a na ten moment nie będzie posiadać ważnego certyfikatu, będzie mógł przejść procedurę warunkowo i dopiero w momencie przedłożenia certyfikatu uznawanego przez Szkołę Doktorską będzie mógł otrzymać Confirmation Letter do wizy i zgodę na przyjazd. Egzamin online, poza ośrodkiem egzaminacyjnym, jest ostatecznością, jeśli mieści się w ramach uznawanych certyfikatów (zachęcamy jednak do poczekania z podejściem do egzaminu do otwarcia ośrodków egzaminacyjnych, nawet do września).

10. Czy można ubiegać się o zwrot opłaty rekrutacyjnej? 

Tak. O zwrot opłaty można ubiegać się w dwóch przypadkach:
a. gdy żaden z kierunków, na który kandydat aplikował, nie został uruchomiony
b. wniesiono więcej niż jedną opłatę za rekrutację na ten sam rodzaj i tryb studiów

Więcej informacji w zakładce --> Opłata rekrutacyjna.

11. Kiedy "nowi" doktoranci mogą się starać o miejsce w akademiku? 

Doktoranci przyjmowani w najbliższej rekrutacji na rok 2020/2021 będą mogli składać wnioski od 13 do 20 października, ze względu na przesuniętą rekrutację. Więcej informacji tutaj.