Harmonogram rekrutacji na r.a. 2019/2020

 

Szczegółowy terminarz rekrutacji standardowej 
 

 

Termin 

Działanie 

1 

do 10.06.2019 

2 

18.06.2019 - lista zamknięta

4.09.2019

3 

24.06.2019 

4 

25.06.2019 

5 

2.07.2019 

6 

19.07.2019 godz. 12:00 

7 

od 3.07.2019  
do 19.07.2019 

8 

do 5.09.2019 

ocena złożonych wniosków przez komisje rekrutacyjne 

9 

od 2.09.2019 
do 5.09.2019 godz. 13:00 

uzupełnianie brakujących dokumentów przez kandydatów 

- ostateczny termin na dostarczenie oświadczenia kandydata o oczekiwaniu na wyznaczenie terminu obrony / zaświadczenia uczelni o przewidywanym terminie obrony - w przypadku braku dyplomu

10 

do 5.09.2019 godz. 16:00 

przekazanie przez komisje rekrutacyjne do szkoły doktorskiej wstępnych list rankingowych - list osób zakwalifikowanych (spełniających wymogi formalne) i niezakwalifikowanych do rozmów kwalifikacyjnych 

11 

do 6.09.2019 godz. 11:00 

ogłoszenie wstępnych list rankingowych - listy osób zakwalifikowanych (spełniających wymogi formalne) i niezakwalifikowanych do rozmów kwalifikacyjnych 

12 

od 6.09 do 12.09.2019 

rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do szkoły doktorskiej: 

- ostateczny termin na dostarczenie poświadczenia wybranego osiągnięcia naukowego 

- ostateczny termin na dostarczenie dyplomu lub zaświadczenia o ukończeniu studiów 

13 

do 13.09.2019 

przekazanie przez komisje rekrutacyjne końcowych list rankingowych - wyników rekrutacji po rozmowach kwalifikacyjnych do szkoły doktorskiej 

- do godz. 13.00 ostateczny termin na dostarczenie zaświadczenia uczelni o odbytej obronie pracy magisterskiej (ukończeniu studiów) - w przypadku braku dyplomu

14 

16.09.2019 

ogłoszenie końcowych list rankingowych - wyników rekrutacji 

15 

do 30.09.2019 

ostateczny termin na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

- ostateczny termin na dostarczenie dyplomu ukończenia studiów 

16 

1.10.2019 

rozpoczęcie roku akademickiego 

 

 Dokładny termin i godzina rozmów kwalifikacyjnych dla poszczególnych dyscyplin i jednostek tworzących szkołę doktorską są ustalane indywidualnie przez komisję rekrutacyjną dla danej dyscypliny i jednostki lub kandydata. 

 

Wszelkie dokumenty w tym, oświadczenie kandydata o oczekiwaniu na wyznaczenie terminu obrony / zaświadczenie uczelni o przewidywanym terminie obrony / zaświadczenie uczelni o odbytej obronie pracy magisterskiej (ukończeniu studiów) dostarczać można do Biura Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej do 19 lipca 2019 r.

Po 19 lipca do 5 września do godz. 13.00 wszelkie dokumenty, w tym oświadczenie kandydata o oczekiwaniu na wyznaczenie terminu obrony / zaświadczenie uczelni o przewidywanym terminie obrony dostarczać należy do komisji rekrutacyjnych poszczególnych dyscyplin na wydziałach, z tym, że  poświadczenia osiągnięć naukowym będzie można pokazać w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, a zaświadczenie uczelni o odbytej obronie pracy magisterskiej (ukończeniu studiów) do 13 września do godz. 13.00.

Wstępne listy rankingowe i informacja o ewentualnym dopuszczeniu warunkowym z adnotacją: brak dyplomu, złożono oświadczenie o oczekiwaniu na wyznaczenie terminu obrony lub zaświadczenie o odbytej obronie pracy magisterskiej publikowane będą 6 września .

Na końcowych listach rankingowych publikowanych 16 września osoby, które nie dostarczyły dyplomu będą oznaczane z gwiazdką i adnotacją – przyjęcie warunkowe: brak dyplomu, złożono zaświadczenie o odbytej obronie pracy magisterskiej. Od tego momentu biegnie czas na składnie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy i są wydawane decyzje, za wyjątkiem osób przyjętych warunkowo – ewentualne decyzje lub wpis na listę doktorantów odbędzie się dopiero po dostarczeniu dyplomu.

30 września godz. 10 to ostateczny termin dostarczenia dyplomu (dla osób  przyjętych warunkowo z gwiazdką).

Lista osób przyjętych do szkoły doktorskiej zostanie ogłoszona 1 października 2019 r.

 

* Uwaga: przyjęcia do szkoły doktorskiej odbywają się do 1 października 2019 r. Wpis na listę doktorantów (uzyskanie statusu doktoranta) następuje z datą podpisania aktu ślubowania doktoranta.