Harmonogram rekrutacji na r.a. 2020/2021

 

Szczegółowy terminarz rekrutacji standardowej 

 

1

24.08.2020 (poniedziałek) 

 

uruchomienie elektronicznego naboru do szkoły doktorskiej w systemie rekrutacyjnym uczelni 

 

2

18.09.2020 (piątek) 

 

ostatni dzień elektronicznej rejestracji do szkoły doktorskiej w systemie rekrutacyjnym uczelni 

3 

do 18.09.2020 (piątek) 

 

Przyjmowanie kompletu dokumentów do szkoły doktorskiej  

4 

do 25.09.2020 (piątek) 

ocena złożonych wniosków przez komisje rekrutacyjne 

5

do 2.10.2020 (piątek) 

 

rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do szkoły doktorskiej: 

- ostateczny termin na dostarczenie poświadczenia wybranego osiągnięcia naukowego 

6

do 9.10.2020 (piątek)  

do godz. 12.00 

przekazanie przez komisje rekrutacyjne list rankingowych - wyników rekrutacji po rozmowach kwalifikacyjnych do szkoły doktorskiej 

7

do 13.10.2020 (wtorek) 

ogłoszenie list rankingowych - wyników rekrutacji (osoby nie dysponujące dyplomem do czasu jego dostarczenia są umieszczone na liście rankingowej z adnotacją „przyjęty warunkowo”) 

8 

do 5.10.2020 (poniedziałek) 

 

dotyczy osób przed obroną pracy magisterskiej 

ostateczny termin na złożenie zaświadczenia o złożeniu pracy magisterskiej / wyznaczeniu terminu obrony pracy magisterskiej  

9

do 26.10.2020 (poniedziałek) 

 

ostateczny termin na złożenie zaświadczenia o obronie pracy magisterskiej 

10 

2.11.2020 (poniedziałek) 

przewidywany termin rozpoczęcia roku akademickiego 

 

 Dokładny termin i godzina rozmów kwalifikacyjnych dla poszczególnych dyscyplin i jednostek tworzących szkołę doktorską są ustalane indywidualnie przez komisję rekrutacyjną dla danej dyscypliny i jednostki lub kandydata.  
 Z uwagi na zaistniałą i dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (wywołującego COVID-19):
    1) terminarz rekrutacji może ulec zmianie. 
    2) dopuszcza się, pod warunkiem wcześniejszego ogłoszenia tego faktu na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej, przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, z wykorzystaniem technik teleaudiowizualnych. Tym samym     rozszerza się adresatów zapisu §6 ust. 4 zasad rekrutacji o kandydatów przebywających na terenie Polski.
 * Uwaga: Wpis na listę doktorantów (uzyskanie statusu doktoranta oraz nabycie prawa do stypendium doktoranckiego) następuje z datą podpisania aktu ślubowania doktoranta i przedłożenia dokumentów stwierdzających uprawnienia do stypendium doktoranckiego i związanych z objęciem obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym. 

 1 W przypadku braku dyplomu lub zaświadczenia o ukończenia studiów na moment składania dokumentów możliwe jest dostarczenie oświadczenia o aktualnym stanie studiów oraz suplementu do dyplomu / karty przebiegu studiów.