Indywidualny plan badawczy

 

Indywidualny plan badawczy jest dokumentem wypełnianym elektronicznie, w języku angielskim i zawiera:

 • zdefiniowanie tematu badawczego wraz z określeniem celu,
 • plan i harmonogram badań obejmujący cały okres kształcenia w szkole doktorskiej ze wskazaniem mierzalnych osiągnieć (kamieni milowych) pozwalających ocenić postęp pracy, oraz potencjalnych źródeł finansowania zadań,
 • określenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej mieszczącego się w okresie kształcenia w szkole doktorskiej,
 • plan i harmonogram publikowania wyników badań,
 • przyporządkowanie efektów kształcenia – zgodnych z wymaganiami poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji, opisującej za pomocą ogólnych charakterystyk zakresu i stopnia skomplikowania wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, wymagane od osób posiadających kwalifikacje tego poziomu, potwierdzane dyplomem doktorskim i wyszczególnione w Programie kształcenia w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej (zwane dalej 8. Polską Ramą Kwalifikacji) – do poszczególnych elementów planu badawczego*.

*) Plan badawczy nie odnosi się do realizowanego programu kształcenia, dlatego nie należy mieszać elementów/zadań badawczych (pracy naukowej) z dydaktycznymi (realizacja zajęć, praktyki dydaktycznej).

Indywidualny plan badawczy (IPB) jest przygotowany w języku angielskim. IPB musi być uzgodniony z promotorem lub promotorami oraz zaopiniowany przez promotora pomocniczego, jeśli promotor pomocniczy został wyznaczony.

W celu przygotowania lub dokonania zmiany IPB doktorant powinien wypełnić szablon IPB dostępny na naszej  stronie w zakładce Dla doktorantów-->Do pobrania--> Szablony (dostep po zalogowaniu). W przypadku zmiany proszę wskazać w treści dokumentu, że jest to aktualizacja pierwotnego IPB.

Przyporządkowanie elementów planu badawczego do efektów kształcenia (tabela w sekcji 4 IPB)

 • Symbole dla I oraz II stopnia 8 poziomu PRK opisane są szczegółowo w Programie Kształcenia w Szkole Doktorskiej - 3.Efekty kształcenia.
 • Jednocześnie symbole, które związane są z Indywidualnym Planem Badawczym zestawione są w pkt 3 (Moduł kształcenia rozwijający umiejętności zawodowe związane z prezentacją badań naukowych i obecnością w międzynarodowym obiegu nauki (przygotowujący doktoranta do pracy o charakterze badawczym lub badawczo rozwojowym), realizowany pod opieką naukową promotora w odniesieniu do indywidualnego planu badawczego doktoranta) w powiązaniu z pkt 4 (Ocena śródokresowa) tabeli z rozpisanym Programem kształcenia w szkole doktorskiej (zob. str. 6-7 dokumentu). Są to następujące symbole (kody):
  1. pkt 3 Programu kształcenia: P8U_W, P8S_WG, P8U_U, P8S_UK, P8S_UO, P8U_K, P8S_KK
  2. pkt 4 Programu kształcenia: P8U_W, P8S_WG, P8S_UW, P8S_KR

Te powyższe efekty kształcenia powinny znaleźć się w sekcji czwartej (Przyporządkowanie elementów planu badawczego do efektów kształcenia) w Indywidualnym Planie Badawczym. Należy też zwrócić uwagę, iż efekty: P8U_W, P8U_U, P8U_K należą do charakterystyk I stopnia, a pozostałe to charakterystyki II stopnia.

Elementy planu badawczego' w sekcji 4 Indywidualnego Planu Badawczego  (IPB) muszą być w pewnym sensie skorelowane z 'zadaniami badawczymi'  (oraz przypisanymi do nich 'wynikami działalności badawczej'), które  zestawione są w sekcji 3 IPB. Elementem planu badawczego może być np. referat konferencyjny lub publikacja.

 §16 Tryb składania i zmiana indywidualnego planu badawczego (zgodnie z regulaminem szkoły Doktorskiej):
1. Doktorant przedstawia Dyrektorowi Szkoły indywidualny plan badawczy w terminie 12 miesięcy od rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej, jednak nie później niż do końca drugiego semestru kształcenia.
2. Doktorant może zaktualizować indywidualny plan badawczy jeden raz w drugim i jeden raz w kolejnym roku kształcenia w szkole:
1) do końca września, w przypadku doktorantów rozpoczynających kształcenie od semestru zimowego;
2) do końca marca, w przypadku doktorantów rozpoczynających kształcenie od semestru letniego.
3. Doktorant przedstawia aktualizację indywidualnego planu badawczego za każdym razem, kiedy składa wniosek o przedłużenie kształcenia, zgodnie z §23 ust. 6.
4. Aktualizacja planu badawczego musi spełniać wymagania określone w §15.
IPB i jego aktualizacje są składane elektronicznie.

Składanie IPB i jego aktualizacji odbywa się z wykorzystaniem funkcjonalności eDokumentów (MojaPG -> Student -> e-Dokumenty).  Instrukcja korzystania z eDokumentów (formularzy) dostępna jest również na naszej stronie internetowej > Dla doktorantów > Pliki do pobrania > Szablony (dostęp po zalogowaniu).

eDokument: [1. rok] Indywidualny Plan Badawczy jest przypisywany doktorantom I roku automatycznie przez biuro szkoły, natomiast obieg eDokumentu  [II rok i wyżej] AKTUALIZACJA Indywidualnego Planu Badawczego (w przypadku poprawek) w systemie jest inicjowany przez doktoranta. W związku z tym doktorant powinien wybrać i dodać do swojego konta eDokument o ww nazwie.