Indywidualny plan badawczy

Co powinien zawierać indywidualny plan badawczy?

  • zdefiniowanie tematu badawczego wraz z określeniem celu, 
  • plan i harmonogram badań ze wskazaniem mierzalnych osiągnieć pozwalających ocenić postęp pracy,
  • określenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej,
  • plan i harmonogram publikowania wyników badań,
  • przyporządkowanie efektów kształcenia zgodnych z wymaganiami poziomu 8 Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej do poszczególnych elementów planu badawczego.

Indywidualny plan badawczy musi być uzgodniony z promotorem lub promotorami oraz zaopiniowany przez promotora pomocniczego, jeśli promotor pomocniczy został wyznaczony.

Doktorant przedstawia Dyrektorowi Szkoły indywidualny plan badawczy w terminie 12 miesięcy od rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.
Indywidualny plan badawczy powinien być przygotowany w języku angielskim (szablon do pobrania ze strony druki do pobrania).