Listy potencjalnych promotorów dla kandydatów do szkoły doktorskiej

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej przed rejestracją w systemie elektronicznym podczas naboru do szkoły zobowiązany jest dokonać wyboru potencjalnego promotora, skontaktować się z nim i uzyskać zgodę na podjęcie się przez niego opieki promotorskiej. Kandydaci, którzy nie przedstawią takiej zgody, nie będą brani pod uwagę w procesie rekrutacji.
 
Kandydat musi na etapie składania dokumentów przedstawić oświadczenie potencjalnego promotora, wybranego z listy promotorów, o: 
  • odbyciu z kandydatem rozmowy dotyczącej tematyki badawczej planowanej do realizacji w ramach pracy doktorskiej;
  • podjęciu się promotorstwa nad kandydatem w przypadku jego przyjęcia do szkoły doktorskiej,
  • możliwości zapewnienia środków i aparatury badawczej w przypadku konieczności prowadzenia prac eksperymentalnych (z akceptacją dysponenta środków, np. dziekana uczelni, kierownika katedry, kierownika projektu badawczego, dyrektora instytutu, itp.).

 

 Listy potencjalnych promotorów dla poniższych dyscyplin: