Listy potencjalnych promotorów dla kandydatów do szkoły doktorskiej

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej przed rejestracją w systemie elektronicznym podczas naboru do szkoły zobowiązany jest dokonać wyboru potencjalnego promotora, skontaktować się z nim i uzyskać zgodę na podjęcie się przez niego opieki promotorskiej. Kandydaci, którzy nie przedstawią takiej zgody, nie będą brani pod uwagę w procesie rekrutacji.
 
Kandydat musi na etapie składania dokumentów przedstawić oświadczenie potencjalnego promotora, wybranego z listy promotorów, o: 
 • odbyciu z kandydatem rozmowy dotyczącej tematyki badawczej planowanej do realizacji w ramach pracy doktorskiej;
 • podjęciu się promotorstwa nad kandydatem w przypadku jego przyjęcia do szkoły doktorskiej,
 • możliwości zapewnienia środków i aparatury badawczej w przypadku konieczności prowadzenia prac eksperymentalnych (z akceptacją dysponenta środków, np. dziekana uczelni, kierownika katedry, kierownika projektu badawczego, dyrektora instytutu, itp.).
  Wzór oświadczenia potencjalnego promotora [*.doc] - do pobrania

 

 Listy potencjalnych promotorów dla poniższych dyscyplin zostana opublikowane wkrótce:
 • ekonomia i finanse [EiF]
 • nauki o zarządzaniu i jakości [ZiJ]
 • nauki chemiczne [NCh]    
 • nauki fizyczne [NF]     
 • matematyka [M]      
 • inżynieria lądowa i transport [ILiT]     
 • architektura i urbanistyka [AiU]    
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka [IŚGiE] 
 • inżynieria materiałowa [IMa]     
 • inżynieria mechaniczna [IMe] 
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika [AEiE]     
 • informatyka techniczna i telekomunikacja [ITiT]