Możliwości finansowania

Kształcenie w Szkole Doktorskiej jest nieodpłatne.
Każda osoba przyjęta do szkoły doktorskiej (za wyjątkiem osób ze stopniem doktora) otrzymuje stypendium doktoranckie.
Dodatkowo doktoranci szkoły doktorskiej mogą ubiegać się o:
* Stypendia ministra dla wybitnych młodych naukowców
* Stypendia projektowe (np. stypendia zadaniowe z projektów POWER na uczelni)
* Stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego 
* Stypendia IDUB
* Stypendia z grantów badawczych (w dyspozycji promotora)
* Stypendia z innych instytucji (np. fundacji, więcej informacji na stronie
Doktoranci mogą również skorzystać z  wsparcia w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020. Więcej informacji na stronie.
Potencjalny promotor, podpisując "Deklarację Promotora", deklaruje, że zostanie promotorem kandydata oraz zapewni miejsce do prowadzenia pracy naukowej, środki finansowe niezbędne do pokrycia kosztów materiałów i uczestnictwa w konferencjach naukowych (w przypadku, kiedy promotor nie jest dysponentem środków finansowych, dodatkowo wymagany jest podpis takiej osoby) i dostęp do aparatury badawczej w przypadku konieczności prowadzenia prac eksperymentalnych, jeśli kandydat zostanie przyjęty do szkoły.