LISTA POTENCJALNYCH PROMOTORÓW DLA DOKTORANTÓW W SZKOLE DOKTORSKIEJ
NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Pracownicy Wydziału Zarządzania i Ekonomii

Lp. Potencjalny promotor
(imię i nazwisko oraz tytuł naukowy)
słowa kluczowe max liczba nowych doktorantów na rok 2020/2021 *
1. dr hab. Anna Lis

1.industrial cluster,

2.inter-organizational cooperation,

3.innovation,

4.technology transfer

2
2. dr hab. Aleksander Orłowski

1.smart city,           

2.public management,         

3.smart mobility,   

4.open data

2
3. dr hab. inż. Małgorzata Zięba

1.Knowledge management,

2.innovation management,

3.sustainability and sustainable development,

4.knowledge-intensive business services

4
 *) Zgodnie z Regulaminem Szkoły Doktorskiej (§13) całkowita liczba doktorantów Szkoły Doktorskiej pod opieką promotora zależy od jego zależy od jego aktywności publikacyjnej w ostatnich dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rekrutację, mierzonej liczbą publikacji, o wartości co najmniej 70 punktów,  stanowiących osiągnięcie, przy czym do ustalenia wartości osiągnięcia stosuje się punktację podaną w aktualnym Wykazie Monografii, Czasopism i Konferencji Zagranicznych. Liczba doktorantów ustalana jest na moment wyznaczania opieki promotorskiej dla nowoprzyjętych doktorantów.