Nieobecności doktoranta - przerwy wypoczynkowe i choroba 

 

Doktorantowi przysługuje prawo do przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym 8 tygodni w roku.

Terminy przerw wypoczynkowych ustala doktorant w porozumieniu z promotorem w sposób umożliwiający realizację obowiązków, mając na względzie ogłaszane w kalendarzu akademickim Szkoły Doktorskiej terminy wolne od zajęć. Jeśli doktorant prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami lub ma obowiązek w nich uczestniczyć, to terminy przerw wypoczynkowych należy uzgodnić z kierownikiem właściwej jednostki organizacyjnej, odpowiedzialnym za realizację procesu dydaktycznego. Dopuszcza się korzystanie z wymiaru „urlopu” przez doktorantów w trakcie roku akademickiego poza okresem wolnym od zajęć dydaktycznych.

 

Doktorant każdorazowo powinien informować promotora o planowanej nieobecności i jej przyczynie oraz uzyskać jego zgodę.
Nieobecność doktoranta spowodowana chorobą musi być udokumentowana zwolnieniem lekarskim (e-zwolnienie).

 

W CUI trwają prace nad dostosowaniem systemu moja.pg do doktorantów Szkoły – stworzeniem dla doktorantów odrębnej zakładki, w której byłyby ewidencjonowane urlopy i inne nieobecności doktorantów (np. zwolnienia lekarskie) - na wzór zakładki Pracownik dla pracowników uczelni.