Nieobecności doktoranta - przerwy wypoczynkowe i choroba 

 

Doktorantowi przysługuje prawo do przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym 8 tygodni w roku.

Terminy przerw wypoczynkowych ustala doktorant w porozumieniu z promotorem w sposób umożliwiający realizację obowiązków, mając na względzie ogłaszane w kalendarzu akademickim Szkoły Doktorskiej terminy wolne od zajęć. Jeśli doktorant prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami lub ma obowiązek w nich uczestniczyć, to terminy przerw wypoczynkowych należy uzgodnić z kierownikiem właściwej jednostki organizacyjnej, odpowiedzialnym za realizację procesu dydaktycznego. Dopuszcza się korzystanie z wymiaru „urlopu” przez doktorantów w trakcie roku akademickiego poza okresem wolnym od zajęć dydaktycznych.

 

Doktorant każdorazowo powinien informować promotora o planowanej nieobecności i jej przyczynie oraz uzyskać jego zgodę. Formularz należy wypełnić w systemie mojaPG (myGUT) w aplikacji „Student”: eDokumenty: Wniosek doktoranta o przerwę wypoczynkową i przedłożenie do akceptacji promotorowi. Podpisy będą zbierane elektronicznie. Biuro szkoły będzie prowadziło dokumentację przerw doktoranta.
Nieobecność doktoranta spowodowana chorobą musi być udokumentowana zwolnieniem lekarskim (e-zwolnienie).

 

W CUI trwają prace nad dostosowaniem systemu moja.pg do doktorantów Szkoły – stworzeniem dla doktorantów odrębnej zakładki, w której byłyby ewidencjonowane urlopy i inne nieobecności doktorantów (np. zwolnienia lekarskie) - na wzór zakładki Pracownik dla pracowników uczelni.

!! UWAGA: Informujemy o obowiązku niezwłocznego informowania nas na adres doctoral-school@pg.edu.pl, jeśli zostałeś zarażony Sars-Cov-2 lub zostałeś poddany kwarantannie lub izolacji z powodu COVID-19 !!