Ocena śródokresowa

Realizacja indywidualnego planu badawczego podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia określonego w programie kształcenia.

Ocena śródokresowa dokonywana jest na podstawie złożonego przez doktoranta raportu z realizacji indywidualnego planu badawczego. Raport musi zostać zaakceptowany przez promotora.

Raport, musi być napisany w języku angielskim i zawierać w szczególności:

  1. cel badań i opis problemu badawczego,
  2. analizę literatury przedmiotu,
  3. uzasadnienie podejmowanej tematyki w kontekście stanu wiedzy,
  4. wykaz bibliografii,
  5. opis proponowanych metod badawczych,
  6. opis postępu prac lub przedstawienie osiągniętych wyników.