Ocena śródokresowa

 

Realizacja indywidualnego planu badawczego podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia określonego w programie kształcenia. Dokładny termin oceny śródokresowej zostanie określony przez Dyrektora Szkoły i podany w aktualnościach.

 

Ocena śródokresowa dokonywana jest na podstawie złożonego przez doktoranta raportu śródokresowego, zawierającego:

 1. Raport z realizacji indywidualnego planu badawczego,
 2. Wykaz prac naukowych i twórczych, opublikowanych i/lub zgłoszonych do publikacji (z podaniem statusu pracy: wysłana do redakcji, po pierwszej recenzji, przyjęta itp.) od daty rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej,
 3. Konspekt rozprawy doktorskiej,
 4. Ostatnia zaakceptowana wersja Indywidualnego Planu Badawczego.

Raport z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego musi:

 • Zostać przygotowany w języku angielskim,
 • Zawierać minimum 60000 znaków (łącznie ze spacjami, z wyłączeniem wykazu literatury),
 • Zawierać:
  a. Cel badań i opis problemu badawczego,
  b. Analizę literatury przedmiotu (pracę przeglądową),
  c. Uzasadnienie podejmowanej tematyki w kontekście obowiązującego stanu wiedzy,
  d. Opis proponowanych metod badawczych,
  e. Opis postępu prac i/lub przedstawienie osiągniętych wyników,
  f. Wykaz bibliografii.

Raport śródokresowy wraz z załącznikami musi zostać zaakceptowany przez promotora.

Oprócz złożenia raportu doktorant dokonuje oceny jakości opieki promotorskiej, wypełniając kwestionariusz oceny. Ocena jakości opieki promotorskiej dotyczy wyników pracy doktoranta osiągniętych we współpracy z promotorem i stopnia wywiązywania się przez promotora z obowiązków wskazanych w Regulaminie.

Szablony raportu śródokresowego doktoranta oraz ankiety oceny jakości opieki promotorskiej dostępne są w formacie word na stronie Szkoły Doktorskiej w zakładce Dla doktorantów--> Do pobrania--> Szablony (dostęp po zalogowaniu).

 

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem komisja przeprowadza rozmowę z doktorantem. Elementem rozmowy jest krótka prezentacja wyników osiągniętych przez doktoranta. Prezentacja prowadzona jest w języku angielskim.

Wynik oceny śródokresowej ustalany jest na podstawie recenzji sprawozdań oraz wyniku rozmowy z komisją.

 
Wynik oceny śródokresowej: 
 1. Ocena negatywna skutkuje skreśleniem doktoranta z listy doktorantów.
 2. Ocena pozytywna skutkuje zwiększeniem stypendium doktoranckiego z 37% do 57% minimalnego wynagrodzenia profesora uczelni publicznej - po miesiącu, w którym dokonywana jest ocena śródokresowa. Co więcej, doktorant po ocenie śródokresowej z wynikiem pozytywnym może być zatrudniony na stanowisku nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego, przy czym jeżeli pracuje w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, stypendium wynosi 40% regularnego miesięcznego stypendium przyznanego mu po ocenie śródokresowej.