Oferty z grantów badawczych

 

Konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w ramach projektu NCN

Katedra Wytrzymałości Materiałów poszukuje doktoranta do projektu badawczego OPUS-18 Narodowego Centrum Nauki (NCN): „Kompleksowe badania rozwoju mikro- i makropęknięć w elementach betonowych z wykorzystaniem fal sprężystych: doświadczenia i modelowanie metodą elementów dyskretnych”.

Wymagania:

 • Ukończone studia na kierunku budownictwo, mechanika lub pokrewnym.
 • Dobra znajomość wytrzymałości materiałów, metod obliczeniowych, technologii i mechaniki betonu.
 • Umiejętność programowania w języku MATLAB oraz cyfrowego przetwarzania sygnałów.
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym samodzielne studiowanie specjalistycznych prac naukowych, współudział w przygotowaniu publikacji oraz ustną prezentację wyników na konferencjach międzynarodowych.
 • Zgodnie z regulaminem NCN, stypendium może być przyznane osobie, która spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów: a) jest studentem studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski; b) jest uczestnikiem studiów doktoranckich; c) jest doktorantem w szkole doktorskiej.

Opis zadań:

Realizacja zadań badawczych przewidzianych w projekcie NCN OPUS 18 „Kompleksowe badania rozwoju mikro- i makropęknięć w elementach betonowych z wykorzystaniem fal sprężystych: doświadczenia i modelowanie metodą elementów dyskretnych” (kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka), a w szczególności:

 • Modelowanie propagacji fal sprężystych metodą elementów dyskretnych.
 • Przeprowadzanie badań doświadczalnych z wykorzystaniem techniki propagacji fal sprężystych oraz emisji akustycznej.
 • Analiza i interpretacja otrzymanych wyników.
 • Udział w przygotowywaniu publikacji naukowych prezentujących wyniki projektu.
 • Prezentacja wyników badań na konferencjach i seminariach.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert: 30.04.2022, 23:59

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

 • Stypendium w wysokości 4400 PLN/miesiąc, przyznawane na 22 miesiące.
 • Dla osób mających status doktoranta w Szkole Doktorskiej na PG, dodatkowo możliwe jest uzyskanie 4-letniego stypendium (https://pg.edu.pl/szkola-doktorska/stypendia-doktoranckie) w wysokości ok. 2100 PLN netto/miesiąc na początku kształcenia, ok. 3200 PLN netto/miesiąc – po ocenie śródokresowej. Do powyższej kwoty należy dodać kwotę zwiększenia zależną od decyzji rektora na dany rok akademicki.
 • Planowana data rozpoczęcia pracy w projekcie: 01.10.2022.
 • Miejsce pracy: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Wytrzymałości Materiałów.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych,
 • wykaz osiągnięć zgodny z pkt. 12. „Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców” (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.)
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem,
 • karta przebiegu studiów,
 • pisemna deklaracja podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej na PG w roku akademickim 2022/2023
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych: tekst jednolity (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Zgłoszenia w formacie pdf oraz ewentualne pytania dotyczące warunków stypendium należy przesłać na adres kierownika projektu: magdalena.rucka@pg.edu.pl

W tytule e-maila proszę wpisać „OPUS 18: stypendysta-doktorant”.

Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia stypendysty.

Regulamin wyboru stypendysty oraz przyznawania stypendiów naukowych określa Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. (https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf).