Opłata rekrutacyjna

 

Udział w rekrutacji do szkoły doktorskiej wiąże się z obowiązkiem wniesienia jednorazowej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej za rozpatrzenie aplikacji, o której mowa w §2 ust. 6 zasad rekrutacji.  
Wysokość tej opłaty wynosi 150 PLN.  

Opłatę wnosi się poprzez płatność kartą lub przelewem w walucie polskiej na indywidualne konto bankowe wskazane w systemie rekrutacyjnym uczelni. W przypadku dokonywania płatności z konta prowadzonego w walucie innej niż PLN lub kartą rozliczaną w walucie innej niż PLN, to po stronie kandydata leży obowiązek zastosowania właściwego kursu na dzień wniesienia opłaty, tak aby konto wskazane w zdaniu pierwszym zostało uznane kwotą we właściwej wysokości, o której mowa w ust. 2. Ewentualne koszty przewalutowań i innych prowizji, w tym opłat ewentualnych banków pośredniczących, pokrywa kandydat. 

W przypadku zaistnienia ewentualnych nadpłat, nadpłacone kwoty nie będą zwracane.