Praktyka zawodowa

 

Doktoranci w ramach programu kształcenia w szkole doktorskiej są zobowiązani do współprowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami I-II stopnia w zespole z innymi nauczycielami (bierna praktyka zawodowa), a następnie samodzielnego prowadzenia zajęć (czynna praktyka zawodowa):

 

  • wymiar biernej praktyki zawodowej (obowiązkowej dla I-II roku) wynosi max. 30 godz. rocznie.
  • wymiar czynnej praktyki zawodowej (obowiązkowej dla III-IV roku) wynosi max. 60 godz. rocznie. Doktoranci po ocenie śródokresowej, zatrudnieni w charakterze nauczyciela akademickiego na Politechnice Gdańskiej i prowadzący zajęcia dydaktyczne na uczelni, są zwolnieni z praktyki czynnej.

 

Dokładny wymiar praktyk dla zajęć dla danej dyscypliny - zgodnie z regulaminem szkoły - określa dziekan wydziału prowadzącego daną dyscyplinę, jednak nie może on przekraczać ww. limitu wynikającego z programu kształcenia.

W przypadku podmiotów współprowadzących szkołę (IMP PAN i IBW PAN) doktoranci mogą nie prowadzić zajęć dydaktycznych – decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik instytutu.

Zajęcia w ramach praktyki zawodowej mogą być prowadzone w języku polskim lub angielskim - do uwzgodnienia z osobą odpowiedzialną za przedmiot.

 

Potwierdzenia/sprawozdania realizacji praktyk doktoranci dokonują w sprawozdaniu z przebiegu pracy naukowej / kształcenia w szkole doktorskiej (semestralne w przypadku doktorantów pierwszego roku, zaś roczne w przypadku doktorantów wyższych lat kształcenia). Wzór sprawozdania jest dostępny w zakładce >>> do pobrania