Nitrogenium Supporting Excellence in Publishing (Premia IDUB za publikacje)

W związku z Zarządzeniem Rektora PG nr 41/2020 z 8 lipca 2020 r. nazwę programu Premia za publikacje IDUB 2020 zmienia się na NITROGENIUM SUPPORTING EXCELLENCE IN PUBLISHING.

Program Nitrogenium Supporting Excellence in Publishing  ( „Premia za publikacje IDUB 2020”)stanowi element realizacji zadań programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej uczelni. Jego celem jest wsparcie przy publikowaniu wyników badań pracowników i doktorantów PG w najlepszych, światowych czasopismach naukowych. 

20 tysięcy złotych – kwota premii finansowej za artykuł. Premie finansowe są przyznawane z tytułu opublikowania artykułu w roku 2021 w czasopiśmie znajdującym się w pięciu najwyższych percentylach (99%-95%) swojej kategorii wg klasyfikacji Scopus oraz status przynależności tego czasopisma do grupy najlepszych światowych periodyków naukowych jest potwierdzony najwyższą możliwą punktacją (200 pkt) w klasyfikacji MNiSW.
Warunki uzyskania premii:
  • Premię finansową uzyskują wszyscy współautorzy publikacji będący pracownikami lub doktorantami PG, pod warunkiem, że w artykule występuje afiliacja PG tegoż autora.
  • W przypadku pojedynczego autora/współautora z PG uzyskuje on całość premii, natomiast w przypadku większej liczby współautorów z PG, premia jest dzielona pomiędzy nich na zasadzie równych udziałów lub udziałów wynikających ze wspólnego oświadczenia współautorów.
  • W przypadku pracowników PG, premia jest wypłacana w postaci dodatku do wynagrodzenia z tytułu realizacji przedsięwzięcia, natomiast w przypadku doktorantów PG – w postaci stypendium z własnego funduszu stypendialnego PG

Zasady składania wniosków:

  • Wniosek o przyznanie premii finansowej należy złożyć do prorektora ds. nauki.
  • Wniosek powinien zawierać: imiona i nazwiska autorów, z wyraźnym wyodrębnieniem współautorów z PG, wydruk tzw. fiszki z systemu Moja PG, potwierdzenie pozycji czasopisma w pięciu najwyższych percentylach w swojej kategorii w bazie Scopus oraz ewentualne oświadczenie o udziałach współautorów. Wniosek powinien być podpisany przez wszystkich współautorów artykułu z PG.
  • Wniosek może zostać złożony dopiero po opublikowaniu artykułu w jego końcowej formie w roku 2021.
Więcej informacji w regulaminie: Zarządzenie Rektora PG nr 84/2020 z 22 grudnia 2020r. w sprawie wprowadzenia regulaminu programu  NITROGENIUM SUPPORTING EXCELLENCE
IN PUBLISHING (Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.)
Informacja o ostatniej edycji programu >>> tutaj.