Premia za publikacje naukowe i patenty

W programie premii za publikacje naukowe i patenty może partycypować doktorant – uczestnik Szkoły Doktorskiej PG, jeżeli jest współautorem publikacji lub patentu z pracownikiem PG zaliczanym do liczby N.

Premie dla doktorantów wypłaca się z własnego funduszu stypendialnego.

 Premię za publikacje naukowe i patenty można uzyskać za:

  • autorstwo/współautorstwo publikacji w czasopismach posiadających co najmniej 100 punktów zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 lutego 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, zwanego dalej Komunikatem.
  • autorstwo/współautorstwo monografii o wartości punktowej co najmniej 200 punktów; zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe;
  • autorstwo/współautorstwo patentów międzynarodowych, których Uczelnia jest właścicielem.

Wysokość premii za publikacje oraz patenty wynosi:

  • 10 000 zł – w przypadku publikacji za 200 punktów oraz monografii za co najmniej 200 pkt;
  • 7 000 zł – w przypadku publikacji za 140 punktów;
  • 5 000 zł – w przypadku publikacji za 100 punktów oraz patenty międzynarodowe. 

Przyznana premia za publikację, monografię lub patent międzynarodowy jest dzielona między współautorów z Uczelni zgodnie z oświadczeniem o udziałach w publikacji. 

Wnioski o premie należy składać w biurach dziekanów poszczególnych wydziałów.

Informacja na temat ostatniej edycji programu >>> tutaj.