Premia za publikacje naukowe i patenty

W programie premii za publikacje naukowe i patenty może brać udział doktorant – uczestnik Szkoły Doktorskiej PG, jeżeli jest współautorem publikacji lub patentu z pracownikiem PG zaliczanym do liczby N.

Premia dla doktoranta ma formę stypendium wypłacanego z Własnego Funduszu Stypendialnego.

 Premię za publikacje naukowe i patenty można uzyskać za:

Wysokość premii za publikacje oraz patenty wynosi:

  • 10 000 zł – w przypadku publikacji za 200 punktów oraz monografii za co najmniej 200 pkt;
  • 7 000 zł – w przypadku publikacji za 140 punktów;
  • 5 000 zł – w przypadku publikacji za 100 punktów oraz patenty międzynarodowe. 

Przyznana premia za publikację, monografię lub patent międzynarodowy jest dzielona między współautorów z Uczelni zgodnie z oświadczeniem o udziałach w publikacji. 

Wnioski o premie należy składać w biurach dziekanów poszczególnych wydziałów.

Więcej informacji w:
regulaminie (Zarządzenie Rektora PG nr 19/2020 z 3 kwietnia 2020 r.)
* wprowadzenie zmian do regulaminu (Zarządzenie Rektora PG nr 53/2020 z 30 lipca 2020 r.)
Informacja na temat ostatniej edycji programu >>> tutaj.