Program kształcenia w szkole doktorskiej

 

Kształcenie w szkole doktorskiej:

 • odbywa się w oparciu o program kształcenia oraz indywidualny plan badawczy,

 • jest interdyscyplinarne,

 • jest prowadzone w modułach,

 • odbywa się w języku angielskim.

Realizacja programu kształcenia

 • w przypadku realizacji przedmiotów obieralnych, doktorant przedstawia listę przedmiotów z oferty dydaktycznej Szkoły Doktorskiej lub spoza niej, zatwierdzoną przez promotora. W przypadku realizacji zajęć spoza oferty dydaktycznej Szkoły Doktorskiej wymagana jest zgoda Dyrektora Szkoły lub upoważnionego Koordynatora.
 • w przypadku, gdy na przedmiot zapisze się mniej niż 3 doktorantów (w przypadku zajęć finansowanych ze środków zewnętrznych mniej niż określono w odpowiednim regulaminie) przedmiot może nie być realizowany. Jeżeli przedmiot ten jest obowiązkowy, gwarantowane jest jego uruchomienie w kolejnym roku akademickim.
 • jeżeli, zgodnie z programem kształcenia, nałożono na doktoranta obowiązek realizacji przedmiotów wyrównujących różnice programowe, ma on obowiązek zaliczyć ja w wyznaczonym terminie.

Zaliczanie elementów programu kształcenia

W Szkole Doktorskiej nie stosuje się systemu punktów ECTS, a realizację programu kształcenia rozlicza się w sposób godzinowy. Warunki zaliczenia przedmiotu ustalane są przez prowadzącego zajęcia w porozumieniu z doktorantamina początku zajęć.

W celu zaliczenia roku kształcenia doktorant musI:

 • uzyskać zaliczenie zajęć,
 • odbyć (jako prowadzący lub jako uczestniczący w prowadzeniu) zajęcia dydaktyczne ze studentami I i/lub II stopnia, będące praktyką zawodową- sposób ich prowadzenia podlega ocenie (pozytywnej lub negatywnej) wystawianej przez hospitującego te zajęcia,
 • zrealizować zajęcia w wymaganym dla danego okresu wymiarze godzinowym,
 • opracować i uaktualniać indywidualny plan badawczy,  według wzoru określonego przez Dyrektora Szkoły,
 • złożyć Dyrektorowi Szkoły sprawozdanie z przebiegu pracy naukowej (semestralne w przypadku doktrantów perwszego roku, zaś roczne w przypadku doktorantów wyższych lat kształcenia), według wzoru określonego przez Dyrektora Szkoły
 • uzyskać pozytywną ocenę swojego promotora,
 • brać aktywny udział w seminariach katedralnych/wydziałowych/instytutowych oraz w dorocznym seminarium doktoranckim, w sposób określony przez Dyrektora Szkoły lub Koordynatora,
 •  prowadzić aktywną działalność publikacyjną,
 • po drugim roku kształcenia podejść do oceny śródokresowej i otrzymać ocenę pozytywną.
Zapraszamy do zapoznania się z przyjętym na r.a. 2019/2020 ramowym programem kształcenia.
Zapraszamy do zapoznania się z przyjętym na r.a. 2020/2021 ramowym programem kształcenia.
Zapraszamy do zapoznania się z korektami w Programie kształcenia, obowiązującym od roku akademickiego 2020/2021.

 

Proszę śledzić zakładki dla programu kształcenia dla swojej dyscypliny oraz te odnoszące się do zajeć SOFT SKILLS i innych ogólnych zajęć publikowanych pod tą stroną. Harmonogram zajęć dostępny jest w postaci publicznego kalendarza webmail, który można podczepić pod swój kalendarz osobisty.

W kalendarzu w nawiasach kwadratowych zastosowane zostały skróty od nazw dyscyplin, aby wiadomo było dla kogo przeznaczone są dane zajęcia.