Projekty dla doktorantów

Z działaniami oferowanymi dla doktorantów w zakresie projektów realizowanych w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 można zapoznać się na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego. Dodatkowe informacje na temat terminów naboru wniosków o granty, terminów spotkań informacyjnych i szkoleń można znaleźć na stronie Działu Projektów.

Zachęcamy również do śledzenia strony Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, która ma w swojej ofercie programy wspierające mobilność m.in. doktorantów. Dodatkowo istnieje możliwość wyjazdów w ramach programu Erasmus+ realizowanego na naszej uczelni w Dziale Międzynarodowej Współpracy Akademickiej. W tym przypadku można skorzystać z mobilności na zasadach takich samych jak dla studentów oraz w przypadku osób zatrudnionych na uczelni - również na zasadach obowiązujących pracowników.

 

 

 

 

POWER 3.5

„Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej (ZIP)”

 

Koordynator ds. modułu dotyczącego studiów doktoranckich:

dr hab. Joanna Janczewska, prof. nadzw. PG, prodziekan ds. nauki na WFTiMS

 

Biuro Projektu:
mgr Sylwia Sarniak
Gmach B (budynek nr 10), pok. 520
tel. (58) 347 11 48
email: sylwia.sarniak@pg.edu.pl

Projekt obejmie całą uczelnię - wszystkie wydziały i jednostki. Działania w zakresie studiów doktoranckich i rozwoju kadry uczelni przewidują m.in.:

* realizację interdyscyplinarnych i międzynarodowych programów studiów doktoranckich z przewidzianym wyborem ścieżek rozwoju o profilu: dydaktycznym, naukowo-badawczym bądź przemysłowym.

podniesienie kompetencji kadr PG w zakresie: dydaktyki, umiejętności informatycznych i prezentacyjnych oraz atrakcyjności kształcenia.

podniesienie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej.

Programem objętych zostanie 90 doktorantów oraz 72 pracowników kadry dydaktycznej i 240 pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej.

Działania w zakresie wsparcia doktorantów obejmą m.in.:

stypendia zadaniowe dla najlepszych doktorantów

* udział w dodatkowej ofercie wykładów profesorów wizytujących z zagranicy

* udział w długoterminowych stażach za granicą

* udział w międzynarodowych konferencjach naukowych za granicą

* udział w międzynarodowych szkołach letnich