Projekty dla doktorantów

Z działaniami oferowanymi dla doktorantów w zakresie projektów realizowanych w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 można zapoznać się na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego. Dodatkowe informacje na temat terminów naboru wniosków o granty, terminów spotkań informacyjnych i szkoleń można znaleźć na stronie Działu Projektów.

Zachęcamy również do śledzenia strony Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, która ma w swojej ofercie programy wspierające mobilność m.in. doktorantów. Dodatkowo istnieje możliwość wyjazdów w ramach programu Erasmus+ realizowanego na naszej uczelni w Dziale Międzynarodowej Współpracy Akademickiej. W tym przypadku można skorzystać z mobilności na zasadach takich samych jak dla studentów oraz w przypadku osób zatrudnionych na uczelni - również na zasadach obowiązujących pracowników.

 

 

 

 

POWER 3.5

„Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej (ZIP)”

 

Koordynator ds. modułu dotyczącego studiów doktoranckich:

dr hab. Joanna Janczewska, prof. nadzw. PG, prodziekan ds. nauki na WFTiMS

 

Biuro Projektu:
mgr Sylwia Sarniak
Gmach B (budynek nr 10), pok. 520
tel. (58) 347 11 48
email: sylwia.sarniak@pg.edu.pl

Projekt obejmie całą uczelnię - wszystkie wydziały i jednostki. Działania w zakresie studiów doktoranckich i rozwoju kadry uczelni przewidują m.in.:

* realizację interdyscyplinarnych i międzynarodowych programów studiów doktoranckich z przewidzianym wyborem ścieżek rozwoju o profilu: dydaktycznym, naukowo-badawczym bądź przemysłowym.

podniesienie kompetencji kadr PG w zakresie: dydaktyki, umiejętności informatycznych i prezentacyjnych oraz atrakcyjności kształcenia.

podniesienie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej.

Programem objętych zostanie 90 doktorantów oraz 72 pracowników kadry dydaktycznej i 240 pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej.

Działania w zakresie wsparcia doktorantów obejmą m.in.:

stypendia zadaniowe dla najlepszych doktorantów

* udział w dodatkowej ofercie wykładów profesorów wizytujących z zagranicy

* udział w długoterminowych stażach za granicą

* udział w międzynarodowych konferencjach naukowych za granicą

* udział w międzynarodowych szkołach letnich

POWER 3.3

Program PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

projekt koordynowany na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

 

Kierownik projektu: dr hab. inż. Arkadiusz Żak, prof. nadzw. PG

 

Biuro Projektu:
mgr Monika Grzonkowska
Budynek Wysokich Napięć (budynek nr 26), pok. 102
tel. (58) 347-24-16
email: prom@pg.edu.pl

Program obejmuje podniesienie kwalifikacji doktorantów wszystkich wydziałów PG oraz podniesienie kwalifikacji kadry akademickiej w kontekście umiędzynarodowienia prowadzonych przez nich badań naukowych oraz rozpowszechniania ich wyników. Okres realizacji od 1 października 2019 r. do 31 marca 2023 r.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

  • wyjazdy doktorantów PG na zagraniczne konferencje naukowe,
  • udział doktorantów z PG i uczelni zagranicznych w specjalistycznych letnich i zimowych szkołach naukowych na PG,
  • miesięczne pobyty doktorantów PG w renomowanych ośrodkach naukowo-badawczych i akademickich za granicą, umożliwiające wykorzystanie niedostępnej w kraju unikatowej aparatury,
  • udział kadry akademickiej w przygotowywaniu międzynarodowych wniosków grantowych w ramach funduszy oferowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wsparciem objętych zostanie 90 doktorantów oraz 10 pracowników kadry akademickiej z Politechniki Gdańskiej oraz zagranicznych ośrodków naukowych, w tym 50 osób wyjedzie za granicę, a 40 obcokrajowców przyjedzie na PG.

IDUB

Programy IDUB

Zespół ds. realizacji projektu IDUB
dr inż. Monika Wieczerzak
tel.: 58 348 65 82, 509 522 536
monika.wieczerzak1@pg.edu.pl

mgr Magdalena Masa
tel.: 573 337 142, 58 348 64 72
magdalena.masa@pg.edu.pl

mgr Maciej Tuliński
tel.: 797 307 168, 58 348 64 71
maciej.tulinski@pg.edu.pl

lic. Anna Lewandowska-Zaprawa 
tel.:  58 348 65 82, 509 522 531
anna.lewandowska-zaprawa@pg.edu.pl

Kontakt mailowy ogólny: granty@pg.edu.pl

Pozostałe dane kontaktowe.

Programy dla naukowców Politechniki Gdańskiej to element realizacji przez uczelnię zadań wynikających z programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”.

Stanowią one wsparcie m.in. przy:

  • pozyskiwaniu przez naukowców prestiżowych grantów międzynarodowych,
  • umożliwiają dofinansowanie działalności publikacyjnej czy sfinansowanie kosztów prowadzonych badań naukowych oraz rozwój młodych naukowców w obszarach zgodnych z działalnością centrów priorytetowych obszarów badawczych PG.

Programy dostępne dla doktorantów: