Przebieg rekrutacji

 

 

Rekrutacja do szkoły doktorskiej prowadzona jest etapowo, w drodze konkursu:

1) Kandydat przed rejestracją w systemie znajduje sobie potencjalnego promotora w dyscyplinie, w której zamierza się doktoryzować. Warunkiem przejścia do kolejnego etapu jest uzyskanie deklaracji promotora na podjęcie się opieki naukowej nad przyszłym doktorantem.

2) Kandydat rejestruje swoje konto w systemie rekrutacyjnym uczelni i aplikuje do szkoły na wybraną przez siebie dyscyplinę zgodnie z uruchomionymi w danym roku naborami. 

Nabór do szkoły doktorskiej prowadzony jest drogą elektroniczną przez system eRekrutacja.

3) Kandydat dokonuje opłaty rekrutacyjnej, a następnie ma możliwość dołączenia skanów dokumentów wymaganych w procesie rekrutacyjnym.

Rozpatrzenie aplikacji kandydata do szkoły doktorskiej przez komisję rekrutacyjną wiąże się z obowiązkiem wniesienia jednorazowej i bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej płatnej przelewem lub kartą na konto wskazane w systemie rekrutacyjnym.

4) Kandydat składa dokumenty do szkoły doktorskiej.

Aby zostać przyjętym do szkoły wymagane jest terminowe złożenie oryginałów dokumentów.W przypadku kandydatów przebywających poza granicami Polski, oraz w wyjątkowych przypadkach, także tych kandydatów przebywających na terenie Polski, dopuszcza się załączenie skanów dokumentów,  do systemu rekrutacyjnego uczelni, pod warunkiem, że w momencie przyjazdu przedstawią ich oryginały Komisji Rekrutacyjnej.

5) Dokumenty kandydata do szkoły podlegają ocenie formalnej i merytorycznej

Kryteria oceny formalnej i merytorycznej określa uchwała rekrutacyjna, (zmiana uchwały rekrutacyjnej).

6) Kandydaci, którzy pozytywnie przejdą ocenę formalną, zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną, która odbywa się w języku angielskim przed Komisją Rekrutacyjną powołaną dla danej dyscypliny. Jest to ostatni etap oceny kandydatów. Wyniki rekrutacji publikowane są na stronie szkoły w postaci listy rankingowej kandydatów.

Kryteria oceny kandydata określa uchwała rekrutacyjna.
 

7) Kandydaci nieprzyjęci otrzymują indywidualne decyzje. Kandydaci przyjęci uzyskują wpis na listę doktorantów i status doktoranta z chwilą immatrykulacji.

Decyzję administracyjną wydaje Rektor lub działający z jego upoważnienia Prorektor ds. Nauki/Dyrektor Szkoły.
Treść ślubowania okresla statut uczelni.