Punktacja dla publikacji i osiągnięć naukowych kandydatów

 

Ocenie Komisji Rekrutacyjnej podlegają publikacje naukowe znajdujące się na listach ministerialnych, monografie naukowe i rozdziały w monografiach naukowych (liczą się prace opublikowane lub przyjęte do druku), które znajdują się na poniższym wykazie, przy czym punktów za osiągnięcia nie sumuje się, a kandydat uzyskuje jedną (najwyższą) ocenę za wszystkie osiągnięcia.
 

Nauki ścisłe i przyrodnicze oraz nauki inżynieryjno-techniczne:

 • brak osiągnięć publikacyjnych – ocena punktowa 2, lub
 • abstrakt, poster, konferencja kół naukowych/doktorantów - ocena punktowa 2,5, lub  
 • monografia (rozdział w monografii), publikacja naukowe w języku polskim w materiałach pokonferencyjnych lub czasopiśmie - ocena punktowa 3, lub 
 • monografia (rozdział w monografii), publikacja naukowa w języku angielskim w materiałach pokonferencyjnych lub w czasopiśmie recenzowanym nieznajdującym się w wykazie JCR - ocena punktowa 3,5, lub 
 • publikacja naukowa w języku angielskim w czasopiśmie znajdującym się na liście JCR – ocena punktowa 4, lub 
 • publikacja naukowa w języku angielskim w czasopiśmie znajdującym się w 1 lub 2 kwartylu na liście JCR – ocena punktowa 4,5, lub  
 • publikacja naukowa w języku angielskim w czasopiśmie znajdującym się w 1 lub 2 kwartylu na liście JCR, w których kandydat jest pierwszym autorem – ocena punktowa 5. 

 

Nauki społeczne:

 • brak osiągnięć publikacyjnych – ocena punktowa 2, lub 
 • abstrakt, poster, konferencja kół naukowych/doktorantów – ocena punktowa 2,5, lub 
 • rozdział w monografii w języku polskim lub angielskim (tylko wydawnictwa z wykazu MNiSW, poziom I) – ocena punktowa 3, lub 
 • monografia autorska lub współautorska w języku polskim lub angielskim (tylko wydawnictwa z wykazu MNiSW, poziom Ilub rozdział w monografii w języku polskim lub angielskim (tylko wydawnictwa z wykazu MNiSW, poziom II) – ocena punktowa 4, lub 
 • autorska lub współautorska monografia w języku polskim lub angielskim (tylko wydawnictwa z wykazu MNiSW, poziom II) lub publikacja naukowa w języku angielskim w czasopiśmie znajdujących się na liście JCR/SCOPUS – ocena punktowa 4,5, lub 
 • publikacja naukowa w języku angielskim w czasopiśmie znajdujących się w 1 lub 2 kwartylu na liście JCR/SCOPUS – ocena punktowa 5.