Punktacja dla publikacji i osiągnięć naukowych kandydatów

 

Ocenie Komisji Rekrutacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, podlegają publikacje naukowe znajdujące się na listach ministerialnych, monografie naukowe i rozdziały w monografiach naukowych, które znajdują się na poniższym wykazie, przy czym punktów za osiągnięcia nie sumuje się, a kandydat uzyskuje jedną (najwyższą) ocenę za wszystkie osiągnięcia:

Nauki ścisłe i przyrodnicze oraz nauki inżynieryjno-techniczne - punktacja dla publikacji i osiągnięć naukowych (liczą się prace opublikowane lub przyjęte do druku):
a) brak osiągnięć publikacyjnych – ocena punktowa 2, lub
b) abstrakt, poster, konferencja kół naukowych/doktorantów - ocena punktowa 2,5, lub
c) monografia (rozdział w monografii), publikacja naukowe w języku polskim w materiałach pokonferencyjnych lub czasopiśmie - ocena punktowa 3, lub
d) monografia (rozdział w monografii), publikacja naukowa w języku angielskim w materiałach pokonferencyjnych lub w czasopiśmie recenzowanym nieznajdującym się w wykazie JCR - ocena punktowa 3,5, lub
e) publikacja naukowa w języku angielskim w czasopiśmie znajdującym się na liście JCR lub – w przypadku dyscypliny architektura i urbanistyka (AiU) – publikacja naukowa w języku angielskim za min. 70 pkt w czasopiśmie z wykazu MNiSW lub znajdującym się w bazie Scopus– ocena punktowa 4, lub
f) publikacja naukowa w języku angielskim w czasopiśmie znajdującym się w 1 lub 2 kwartylu na liście JCR – ocena punktowa 4,5, lub
g) publikacja naukowa w języku angielskim w czasopiśmie znajdującym się w 1 lub 2 kwartylu na liście JCR, w których kandydat jest pierwszym autorem – ocena punktowa 5.

Nauki społeczne - punktacja dla publikacji i osiągnięć naukowych (liczą się prace opublikowane lub przyjęte do druku):
a) brak osiągnięć publikacyjnych – ocena punktowa 2, lub
b) abstrakt, poster, konferencja kół naukowych/doktorantów – ocena punktowa 2,5, lub
c) rozdział w monografii w języku polskim lub angielskim (tylko wydawnictwa z wykazu MNiSW, poziom I) – ocena punktowa 3, lub
d) monografia autorska lub współautorska w języku polskim lub angielskim (tylko wydawnictwa z wykazu MNiSW, poziom I) lub rozdział w monografii w języku polskim lub angielskim (tylko wydawnictwa z wykazu MNiSW, poziom II) – ocena punktowa 4, lub
e) autorska lub współautorska monografia w języku polskim lub angielskim (tylko wydawnictwa z wykazu MNiSW, poziom II) lub publikacja naukowa w języku angielskim w czasopiśmie znajdujących się na liście JCR/SCOPUS lub publikacja naukowa w języku angielskim za min. 70 pkt w czasopiśmie z wykazu MNiSW – ocena punktowa 4,5, lub
f) publikacja naukowa w języku angielskim w czasopiśmie znajdujących się w 1 lub 2 kwartylu na liście JCR/SCOPUS – ocena punktowa 5.