Regulamin Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej

 

Regulamin Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej został przyjęty w dniu 10 lipca 2019 r. uchwałą Senatu - US 345/2019/XXIV

 Regulamin określa organizację kształcenia doktorantów w Szkole Doktorskiej, w szczególności:
1) sposób wyznaczania i zmiany promotora, promotorów lub promotora pomocniczego;
2) sposób dokumentowania przebiegu kształcenia;
3) sposób przeprowadzenia oceny śródokresowej;
4) warunki przedłużania terminu złożenia rozprawy doktorskiej;
5) prawa i obowiązki doktoranta.