Ogłoszenie o uruchomieniu rekrutacji standardowej do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021

 

24 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) - uruchomienie elektronicznego naboru do szkoły doktorskiej w systemie rekrutacyjnym uczelni.

 

Podstawy prawne:  

Zasady rekrutacji przyjęte uchwałą senatu - US nr 407/2020/XXIV z 15.01.2020 r. 

Zmiana uchwały Senatu nr 407/2020/XXIV z dn. 15 stycznia 2020 r. w sprawie określenia Zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej na r. a. 2020/2021 - US nr 473/2020/XXIV z 17.06.2020 r.

Ogłoszenie rekrutacji standardowej do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej i składów komisji rekrutacyjnych na r. a. 2020/2021.wydane zarządzeniem rektora - ZR nr 37/2020 z 24.06.2020 r. 

Informacje dodatkowe: 

Program kształcenia przyjęty uchwałą senatu - US nr 408/2020/XXIV z 15.01.2020 r.

Wzory do pobrania: 

Wzór deklaracji potencjalnego promotora (do wypełnienia przez promotora wybranego przez kandydata z listy potencjalnych promotorów) 

 

Miejsce i termin przyjmowania dokumentów: 

Biuro Szkoły Doktorskiej - Gmach Główny (Budynek nr 1), pok. 209
tel. (58) 348 65 62, (58) 348 65 63

Od 24.08.2020 r. - 18.09.2020 r.

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV-2 i koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji, w tym mogących skutkować przesunięciem okresu ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni bądź wprowadzenia innych obostrzeń prawnych na podstawie aktów prawnych władzy publicznej bądź samorządowej odnoszących się do funkcjonowania uczelni dopuszcza się, pod warunkiem wcześniejszego ogłoszenia tego faktu na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej, możliwość składania dokumentów, o których mowa w ust. 1 w formie skanów dołączanych do aplikacji w systemie rekrutacyjnym, pod warunkiem dostarczenia oryginałów do daty immatrykulacji lub do daty wydania decyzji administracyjnej o przyjęciu do Szkoły Doktorskiej, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi wcześniej. Tym samym rozszerza się adresatów zapisu §4 ust. 2 zasad rekrutacji o kandydatów przebywających na terenie Polski.

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk