Etap 3 z 7. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej i przesłanie skanów. | Politechnika Gdańska

Treść strony

Etap 3 z 7. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej i przesłanie skanów.

Kandydat dokonuje opłaty rekrutacyjnej, a następnie ma możliwość dołączenia skanów dokumentów wymaganych w procesie rekrutacyjnym.

Rozpatrzenie aplikacji kandydata do szkoły doktorskiej przez komisję rekrutacyjną wiąże się z obowiązkiem wniesienia jednorazowej i bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej płatnej przelewem lub kartą na konto wskazane w systemie rekrutacyjnym.

UWAGA! Wysokość opłaty wynosi 300 PLN (słownie: trzysta złotych).

Uwagi:
  1. Opłatę wnosi się poprzez płatność kartą lub przelewem w walucie polskiej na indywidualne konto bankowe wskazane w systemie rekrutacyjnym uczelni. W przypadku dokonywania płatności z konta prowadzonego w walucie innej niż PLN lub kartą rozliczaną w walucie innej niż PLN, to po stronie kandydata leży obowiązek zastosowania właściwego kursu na dzień wniesienia opłaty, tak aby konto zostało uznane kwotą we właściwej wysokości. Ewentualne koszty przewalutowań i innych prowizji, w tym opłat ewentualnych banków pośredniczących, pokrywa kandydat.

  2. W przypadku zaistnienia ewentualnych nadpłat, nadpłacone kwoty nie będą zwracane.