Etap 4 z 7. Złożenie dokumentów do szkoły doktorskiej. | Politechnika Gdańska

Treść strony

Etap 4 z 7. Złożenie dokumentów do szkoły doktorskiej.

Złóż wymagane dokumenty


Przyjmowanie kompletu dokumentów do Szkoły Doktorskiej od 17.04.2023 r. do 08.05.2023 r. (w tygodniu od 1-5.05.2023 biuro nie będzie przyjmować dokumentów)


Aby zostać przyjętym do szkoły wymagane jest terminowe złożenie oryginałów dokumentów.

§4 Dokumenty rekrutacyjne ust.2 Zasad Rekrutacji:

UWAGA.
"W przypadku kandydatów przebywających poza granicami Polski, oraz w wyjątkowych przypadkach, także tych kandydatów przebywających na terenie Polski, dopuszcza się załączenie skanów dokumentów, o których mowa w ust. 1 do systemu rekrutacyjnego uczelni, pod warunkiem, że w momencie przyjazdu przedstawią ich oryginały Komisji Rekrutacyjnej oraz że zostało to dopuszczone w zarządzeniu wskazanym w ust. 1 i/lub na stronie domowej szkoły doktorskiej".
W przypadku ukończenia studiów poza granicami Polski wymagane jest dołączenie wszystkich dokumentów poświadczających wykształcenie zagraniczne (dyplom i suplement/karta przebiegu studiów oraz wszelkie oświadczenia związane z tymi dokumentami) w systemie rekrutacyjnym w postaci skanów, nawet jeśli powyższe dokumenty były składane w biurze szkoły.

Zobacz instrukcję dla kandydata (do systemu eRekrutacja)

WYKAZ DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Wykaz dokumentów wymaganych od każdego kandydata:
 1. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej, wysokość tej opłaty wynosi 300 PLN (trzysta złotych) 

 2. odpis dyplomu lub dyplomów (w przypadku braku dyplomu spowodowanym oczekiwaniem na wyznaczenie terminu obrony pracy magisterskiej kandydat do szkoły winien przedstawić stosowne oświadczenie, że dostarczy dyplom do 30 września 2023 r.- 

  do pobrania tutaj (pdf, 156.94kB) do pobrania tutaj (docx, 25.31kB)
 3. suplement do dyplomu lub dyplomów lub poświadczonego wykazu ocen w karcie przebiegu studiów pierwszego oraz drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich - ze wskazaniem średniej ocen,

 4. w przypadku braku średniej ocen na suplemencie / karcie przebiegu studiów – zaświadczenie z uczelni o średniej ocen uzyskanej w toku studiów,

 5. potwierdzenie uzyskania jednego, najwyżej punktowanego osiągnięcia naukowego, w postaci:
     a. kopii pierwszej strony publikacji - w przypadku artykułu w czasopiśmie lub referatu w materiałach pokonferencyjnych,
     b. 
  kopii pierwszej strony publikacji, strony z informacją o wydawcy oraz spisu treści - w przypadku monografii lub rozdziału w monografii,
     c. kopii pierwszej strony publikacji wraz z powiadomieniem redakcji o przyjęciu publikacji do druku – w przypadku osiągnięć nieopublikowanych, przyjętych do druku przez wydawnictwo,
     d. wydruku strony internetowej konferencji z programem konferencji i/lub zaświadczenia od organizatora konferencji o prezentacji – w przypadku abstraktu, posteru lub konferencji kół naukowych/doktorantów;

 6. oświadczenie potencjalnego promotora, wybranego z listy promotorów, ogłaszanej wraz z rozpoczęciem rekrutacji w ogłoszeniu rekrutacyjnym:
     a. o odbyciu z kandydatem rozmowy dotyczącej tematyki badawczej planowanej do realizacji w ramach pracy doktorskiej,
     b. o podjęciu się promotorstwa nad kandydatem w przypadku jego przyjęcia do szkoły doktorskiej w danej dyscyplinie,
     c. o możliwości zapewnienia miejsca do prowadzenia pracy naukowej środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów materiałów i uczestnictwa w konferencjach naukowych oraz w przypadku konieczności prowadzenia prac eksperymentalnych dostępu do niezbędnej aparatury badawczej.

  Do pobrania tutaj. (docx, 23.32kB)
 7. dokument poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, o którym mowa w § 3 ust. 3 zasad rekrutacji (str 11);

 8. życiorys kandydata (CV),

 9. jedna kolorowa fotografia jedno zdjęcie legitymacyjne o wymiarach 3,5x4,5cm w oryginale i skan załączony do systemu rekrutacyjnego (fotografia cyfrowa w rozdzielczości co najmniej 300dpi),

 10. formularz aplikacyjny, wydrukowany z systemu rekrutacyjnego uczelni i podpisany przez kandydata, zawierający:
     a. 
  kwestionariusz osobowy – formularz danych osobowych,
     b. deklaracja udziału w rekrutacji,
     c. zgoda na przetwarzanie danych osobowych,  
     d. oświadczenie dotyczące odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy,
     e. oświadczenie o zapoznaniu się z ustawą PSWiN, zasadami rekrutacji, regulaminem szkoły doktorskiej, programem kształcenia, zarządzeniami i pismami rektora wydanymi na ich podstawie oraz innymi informacjami publikowanymi na stronie szkoły doktorskiej,
     f.  oświadczenie o świadomości faktu, iż przyjęcie do szkoły doktorskiej wiąże się z późniejszym obowiązkiem realizacji zajęć dydaktycznych i praktyki zawodowej oraz badań w miejscu wskazanym w regulaminie szkoły doktorskiej przez czas nie krótszy niż 30 godz. tygodniowo, a także zakazem zatrudnienia jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy z uwzględnieniem wyjątków wskazanych w ustawie PSWiN.

Dotyczy pkt 10. Formularz aplikacyjny można pobrać bezpośrednio z systemu eRekrutacja w Kroku 4 (poniżej zamieszczamy zrzut ekranu):


Wykaz dodatkowych dokumentów, które są wymagane od kandydatów, którzy ukończyli studia na innych kierunkach.
Osoby, które ukończyły studia na innych kierunkach, muszą wskazać przedmioty zaliczone w toku studiów pierwszego lub drugiego stopnia dotyczące treści z obszaru odpowiedniego dla dyscypliny doktoryzowania
Dodatkowo wymaga się przedstawienia wykazu przedmiotów zaliczonych w toku studiów pierwszego lub drugiego stopnia dotyczących treści z obszaru odpowiedniego dla dyscypliny doktoryzowania, o których mowa w Załączniku nr 1 do ZR nr 13/2023 (pdf, 373.01kB) w sprawie ogłoszenia rekrutacji standardowej do Szkoły Doktorskiej 2023/2023

Wykaz dodatkowych dokumentów, które są wymagane od kandydatów, którzy ukończyli studia za granicą. 
W przypadku kandydata, który ukończył studia za granicą, wymagane jest obowiązkowo załączenie kompletu dokumentów z tym związanych w postaci skanów w systemie rekrutacyjnym, w tym dodatkowo:

     1. zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za granicą:

        a. dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała, lub
        b. uznany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i tytułowi zawodowemu magistra lub magistra inżyniera:

 • na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność; lub

 • w drodze postępowania nostryfikacyjnego, na podstawie wydanego zaświadczenia; lub
  c. w przypadku dyplomu wydanego przez uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EFTA), potwierdzającego ukończenie;
  * studiów drugiego stopnia; lub
  * co najmniej czteroletnich studiów jednolitych w kraju wydania, jeżeli jest on uważany za równorzędny dyplomowi ukończenia studiów drugiego stopnia w państwie wydania;

 1. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia,

 2. suplement do dyplomu lub dyplomów ze wskazaniem średniej, 

 3. zaświadczenie z uczelni zagranicznej o skali stosowanych ocen, a w przypadku braku średniej ocen na suplemencie – również zaświadczenie z uczelni zagranicznej o średniej ocen uzyskanych w toku studiów,

 4. oświadczenie kandydata, że dokumenty poświadczające uzyskanie wykształcenia za granicą są prawdziwe, kompletne i spełniają określone warunki,
  a w przypadku braku legalizacji / apostille – oświadczenie kandydata o dostarczeniu takiego dokumentu do momentu immatrykulacji, pod groźbą odmówienia kandydatowi rejestracji do szkoły

  do pobrania tutaj (pdf, 201.52kB) do pobrania tutaj (docx, 33.74kB)

W przypadku dokumentów, poświadczających ukończenie studiów wyższych zagranicą, sporządzonych w innym języku niż język angielski lub polski, od kandydata wymaga się dodatkowo przedstawienia tłumaczenia na język polski lub angielski:
      a. dyplomu
      b. dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,
      c. 
suplementu do dyplomu lub dyplomów lub poświadczonego wykazu ocen w karcie przebiegu studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
      d. zaświadczenia z uczelni zagranicznej o skali stosowanych ocen, a w przypadku braku średniej ocen na suplemencie/karcie przebiegu studiów – również zaświadczenia z uczelni zagranicznej o średniej ocen uzyskanych w toku studiów.