Etap 5 z 7. Ocena formalna i merytoryczna. | Politechnika Gdańska

Treść strony

Etap 5 z 7. Ocena formalna i merytoryczna.

W tym etapie dokumenty kandydata do szkoły podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

Kandydaci do szkoły doktorskiej oceniani są w trzech etapach:

 1. W pierwszym etapie sprawdzane są kryteria formalne.
 2. W drugim etapie kandydaci oceniani są pod względem dwóch kryteriów jakościowych - średniej ocen ze studiów wyższych i posiadanego dorobku naukowego.  
 3. Kandydaci, którzy przeszli do etapu trzeciego po spełnieniu kryteriów formalnych, biorą udział w rozmowie kwalifikacyjnej prowadzonej w języku angielskim, oceniającej wiedzę kandydata w tematyce deklarowanej pracy doktorskiej.

Po trzecim etapie tworzona jest lista rankingowa kandydatów, którzy wzięli udział w rekrutacji.

Kryteria oceny formalnej i merytorycznej określa uchwała rekrutacyjna. 

Zobacz uchwałę rekrutacyjną


Opis szczegółowy etapów
 

Etap I: ocena formalna dokumentów

W pierwszym etapie sprawdzane są kryteria formalne, określone w §3 (skala: spełnia / nie spełnia):

 • wykształcenie kandydata,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,
 • dokumenty potencjalnego promotora,
 • dokumenty kandydata wraz z kwestionariuszem danych osobowych wygenerowanym z systemu rekrutacyjnego
Etap II: ocena merytoryczna dokumentów

W drugim etapie kandydaci oceniani są w skali punktowej pod względem dwóch kryteriów jakościowych - średniej ocen ze studiów wyższych i posiadanego dorobku naukowego.

Oceny uzyskane w toku studiów wyższych – ocena w skali 2-5 zgodna ze skalą ocen stosowaną na uczelni, waga kryterium oceny 40%.

Przy ocenie tego kryterium brana jest pod uwagę: 

 • średnia ważona ocen z przebiegu studiów pierwszego (40%) i drugiego (60%) stopnia, lub 
 • średnia ocen z przebiegu jednolitych studiów magisterskich (100%), lub
 • średnia ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia (100%) – w przypadku osób, o których mowa w §3 ust. 2 zasad rekrutacji,  

Przy wyliczaniu średniej ocen z przebiegu studiów wyższych w przypadku kandydatów, którzy uzyskali dyplom za granicą, bierze się pod uwagę skalę ocen stosowaną na Politechnice Gdańskiej i porównuje się do niej skalę ocen stosowaną na uczelni, która dyplom zagraniczny wydała. 

Dotychczasowe osiągnięcia naukowe, odpowiednie dla poszczególnych dyscyplin – ocena w skali 2-4,5, waga kryterium oceny 20% 

Punktów za osiągnięcia nie sumuje się, kandydat uzyskuje jedną (najwyższą) ocenę za wszystkie osiągnięcia zgodnie z wykazem (W przypadku przedstawienia przez kandydata więcej niż jednego osiągnięcia do oceny punkty zostają przyznane za pierwsze osiągnięcie na liście / w załączonym dokumencie/pliku).

 Po ocenie merytorycznej dokumentów, kandydaci przechodzą do etapu trzeciego.

Etap III: rozmowa kwalifikacyjna

W etapie trzecim kandydaci biorą udział w rozmowie kwalifikacyjnej prowadzonej w języku angielskim. W trakcie rozmowy członkowie komisji, za wyjątkiem przedstawiciela doktorantów, oceniają w skali od 2 do 5 wiedzę kandydata w tematyce deklarowanej pracy doktorskiej przy zastosowaniu wagi kryterium 40%.

 • Wynik rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem stanowi średnia ocen członków komisji, uprawnionych do oceny.
 • Wynik rozmowy uważa się za pozytywny, jeśli ocena średnia z ocen nie jest niższa niż 3.
 • Na zakończenie trzeciego etapu tworzona jest lista rankingowa uwzględniająca wszystkich kandydatów.