Etap 6 z 7. Rozmowa kwalifikacyjna. | Politechnika Gdańska

Treść strony

Etap 6 z 7. Rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci, którzy pozytywnie przejdą ocenę formalną, zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną przed Komisją Rekrutacyjną powołaną dla danej dyscypliny. Jest to ostatni etap oceny kandydatów. Wyniki rekrutacji publikowane są na stronie internetowej szkoły w postaci listy rankingowej kandydatów.

Kryteria oceny kandydata określa uchwała rekrutacyjna

Zobacz uchwałę rekrutacyjną

Kandydaci biorą udział w rozmowie kwalifikacyjnej prowadzonej w języku angielskim. W trakcie rozmowy członkowie komisji, za wyjątkiem przedstawiciela doktorantów, oceniają w skali od 2 do 5 wiedzę kandydata w tematyce deklarowanej pracy doktorskiej przy zastosowaniu wagi kryterium 40%.

  • Wynik rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem stanowi średnia ocen członków komisji, uprawnionych do oceny.
  • Wynik rozmowy uważa się za pozytywny, jeśli ocena średnia z ocen nie jest niższa niż 3.
  • Na zakończenie trzeciego etapu tworzona jest lista rankingowa uwzględniająca wszystkich kandydatów.