Etap 7 z 7. Finalizacja rekrutacji. | Politechnika Gdańska

Treść strony

Etap 7 z 7. Finalizacja rekrutacji.

Etap finalizacji

Kandydaci nieprzyjęci otrzymują indywidualne decyzje.

Kandydaci przyjęci uzyskują wpis na listę doktorantów i status doktoranta z chwilą immatrykulacji.

Decyzję administracyjną wydaje Rektor lub działający z jego upoważnienia Prorektor ds. Nauki/Dyrektor Szkoły. Treść ślubowania określa statut uczelni.