Skala ocen stosowana na Politechnice Gdańskiej, brana pod uwagę przy porównywaniu ocen z zagranicznych suplementów / kart przebiegu studiów i ocenie kandydatów do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej