Stypendia dla doktorantów w szkole doktorskiej

 

Każda osoba przyjęta do szkoły doktorskiej (za wyjątkiem osób ze stopniem doktora) otrzyma stypendium doktoranckie w sumie maksymalnie przez 4 lata:

  • na początku kształcenia  – w wysokości 37% wynagrodzenia profesora (w 2019 r. podstawa ta wynosi 6.410 zł brutto), tj. 2.371,70 zł brutto (ok. 2.104,65 zł netto),
  • a po ocenie śródokresowej – w wysokości 57% wynagrodzenia profesora, tj. 3.653,70 złotych brutto (ok. 3.242,29 zł netto).

Doktorant niepełnosprawny może otrzymać stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty podstawowej (sprzed oceny).  Stypendia te są zwolnione z podatku, ale podlegają składce rentowej i emerytalnej.

 

Dodatkowo doktoranci Szkoły Doktorskiej mogą ubiegać się o:

  • Stypendia ministerstwa dla wybitnych młodych naukowców
  • stypendia z grantów badawczych (w dyspozycji promotora)
  • stypendia projektowe (np. stypendia zadaniowe z projektów POWER na uczelni)
  • stypendia przyznawane na indywidualnych zasadach przez dziekana / rektora
  • stypendia z innych instytucji (np. fundacji)