Stypendia doktoranckie dla doktorantów w szkole doktorskiej

 

Każda osoba przyjęta do szkoły doktorskiej (za wyjątkiem osób ze stopniem doktora) otrzymuje stypendium doktoranckie. Maksymalny okres pobierania stypendium wynosi 4 lata. 

Stypendia te są zwolnione z podatku, ale podlegają składce rentowej i emerytalnej.

Kwoty stypendium:

  • na początku kształcenia  – w wysokości 37% wynagrodzenia profesora (w 2019 r. podstawa ta wynosi 6.410 zł brutto), tj. 2.371,70 zł brutto (ok. 2.104,65 zł netto),
  • a po ocenie śródokresowej – w wysokości 57% wynagrodzenia profesora, tj. 3.653,70 złotych brutto (ok. 3.242,29 zł netto).
Doktorant niepełnosprawny może otrzymać stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty podstawowej (sprzed oceny).